Giới Thiệu

 Phao-lô gởi thư cho Hội Thánh Cô-rinh-tô để giúp họ giải quyết những nan đề trong đời sống đức tin mà các tín hữu tại đây đang gặp phải. Lúc ấy Cô-rinh-tô là một đô thị lớn theo văn hóa Hy Lạp, thủ phủ của tỉnh A-chai trong đế quốc La Mã. Thành phố này nổi tiếng về thương mại, văn hóa, có nhiều tôn giáo nhưng cũng nổi tiếng về đời sống sa đọa, vô luân.
 Những vấn đề Phao-lô đề cập đến như chia rẽ, loạn luân, vấn đề tình dục, hôn nhân, lương tâm, trật tự trong lúc thờ phượng, các ân tứ của Chúa Thánh Linh, sự sống lại v.v… Phao-lô, theo Phúc Âm và nhờ sự soi sáng của Chúa giải quyết những vấn đề trên trong Hội Thánh.
 Chương thứ 13 của thư này cho thấy món quà tốt đẹp nhất của Chúa ban cho con dân Ngài chính là tình yêu thương và có lẽ đây là chương được biết đến nhiều nhất trong thư này.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-9
2. Sự chia rẽ trong Hội Thánh 1:10–4:21
3. Đạo đức và đời sống gia đình 5:1–7:40
4. Tín hữu và người ngoại đạo 8:1–11:1
5. Hội Thánh và sự thờ phượng 11:2–14:40
6. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế và tín hữu 15:1-58
7. Quyên tiền giúp đỡ tín hữu tại Giu-đê 16:1-4
8. Kết luận 16:5-24