Giới Thiệu

 Thư thứ nhất của Giăng có hai mục đích: Khuyến khích tín hữu sống trong sự hiệp thông với Chúa và với Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-su và cảnh cáo họ chớ theo những tà thuyết phá hủy sự hiệp thông trên. Tà thuyết này tin rằng tiếp xúc với thế giới vật chất sẽ bị hư hoại vì thế Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời không thực sự trở nên người. Những người này dạy rằng sự cứu rỗi không có gì liên quan đến đạo đức và yêu thương nhau.
 Để chống lại tà thuyết này, Giăng dạy rằng Chúa Giê-su chính là một con người thật, và ông nhấn mạnh rằng tất cả những người tin Chúa Giê-su và yêu mến Đức Chúa Trời cũng phải yêu mến anh em mình.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-4
2. Ánh sáng và bóng tối 1:5–2:29
3. Con cái Chúa và con cái ma quỷ 3:1-24
4. Chân lý và tà thuyết 4:1-6
5. Tình yêu thương 4:7-21
6. Đức tin đắc thắng 5:1-21