Giới Thiệu

 Tê-sa-lô-ni-ca là thủ phủ của tỉnh Ma-xê-đoan thuộc đế quốc La-mã. Phao-lô đã thiết lập Hội Thánh này nhưng phải rời tỉnh vì sự chống đối của dân chúng do người Do Thái xúi giục. Sau đó khi đang ở Cô-rinh-tô, Phao-lô nhận được tin tức về tình hình của Hội Thánh.
 Phao-lô viết thơ này gởi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca để khuyến khích tín hữu tại đó. Ông cảm tạ Chúa về đức tin và tình yêu thương của tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca và giải đáp những câu hỏi của họ về vấn đề Chúa tái lâm. Một tín hữu qua đời trước khi Chúa Giê-su trở lại vẫn được sự sống vĩnh cửu không? Khi nào Chúa Giê-su sẽ tái lâm? Phao-lô nhân dịp này khuyên tín hữu hãy tiếp tục làm việc trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế tái lâm.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1
2. Ca ngợi và cảm tạ 1:2–3:13
3. Nếp sống tín hữu 4:1-12
4. Vấn đề Chúa tái lâm 4:13–5:11
5. Lời khuyên 5:12-22
6. Kết luận 5:23-28