Giới Thiệu

 Ti-mô-thê là một tín hữu trẻ ở vùng Tiểu Á, mẹ là người Do Thái, cha là người Hy Lạp. Ti-mô-thê trở nên người phụ tá và đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô gởi thư này cho Ti-mô-thê nhằm giúp giải quyết ba vấn đề: Trước hết là vấn đề tà giáo trong Hội Thánh. Tà thuyết này cho rằng vật chất là ác và xấu; một người muốn được cứu rỗi phải có một số tri thức huyền bí, kiêng một số thực phẩm và không cưới gả. Thư cũng nói đến vấn đề tổ chức hành chánh trong Hội Thánh, sự thờ phượng và phẩm hạnh của những người lãnh đạo Hội Thánh. Sau hết là những lời khuyên Ti-mô-thê làm thế nào để trở nên một tôi tớ giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-2
2. Lời giáo huấn về Hội Thánh và các người lãnh đạo 1:3–3:16
3. Lời giáo huấn cho Ti-mô-thê và công việc của ông 4:1–6:21