Giới Thiệu

 Sách 1 Các Vua tiếp nối sách Sa-mu-ên ghi lại lịch sử Do Thái. Nội dung có thể chia ra làm ba phần:
 1. Sa-lô-môn nối ngôi vua Đa-vít và sự qua đời của vua Đa-vít.
 2. Cuộc trị vì của vua Sa-lô-môn và đặc biệt là công trình xây cất đền thờ tại Giê-ru-sa-lem.
 3. Quốc gia bị phân chia thành nước Y-sơ-ra-ên và Giu-đa; sự trị vì của các vua cho đến giữa thế kỷ thứ IX trước Công Nguyên.
 Các vua cai trị cả hai nước đều được xét theo sự trung thành của họ đối với Đức Chúa Trời. Nước được thành công thịnh vượng khi các vua trung thành và vâng phục Đức Chúa Trời của họ; đất nước gặp tai họa khi các vua và dân chúng thờ thần tượng và không tuân phục Chúa. Các vua nước Y-sơ-ra-ên đều thất bại; thành tích các vua nước Giu-đa thì lẫn lộn, có vua thành công, có vua thất bại.
 Sách Các Vua I cũng ghi chép công việc của các tiên tri, những phát ngôn nhân của Chúa đã can đảm cảnh cáo các vua lẫn dân chúng không nên thờ thần tượng và bất tuân lệnh Chúa. Sách ghi lại nhiều hoạt động của tiên tri Ê-li, đặc biệt là hành động chống lại các thầy tế lễ của thần Ba-anh.

Bố Cục

1. Phần cuối của triều đại Đa-vít 1:1–2:12
2. Sa-lô-môn nối ngôi vua 2:13-46
3. Cuộc trị vì của vua Sa-lô-môn 3:1–11:43
  a. Thời đại đầu 3:1–4:34
  b. Đền thờ được xây 5:1–8:66
  c. Thời đại sau 9:1–11:43
3. Quốc gia bị chia hai 12:1–22:53
  a. Các chi tộc miền bắc phản loạn 12:1–14:20
  b. Các vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa 14:21–16:34
  c. Tiên tri Ê-li 17:1–19:21
  d. Vua A-háp của Y-sơ-ra-ên 20:1–22:40
  e. Vua Giê-hô-sa-phát và A-cha-xia 22:41-53