Giới Thiệu

 Tác giả thư thứ hai của Giăng xưng là “trưởng lão” và gởi cho “một bà và các con cái bà”, có lẽ chỉ về một hội thánh địa phương và các tín hữu trong hội thánh đó. Nội dung thơ kêu gọi tín hữu phải yêu thương nhau và cảnh cáo họ về các giáo sư giả cùng những tà thuyết của họ.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1-3
2. Sự ưu việt của tình yêu thương 4-6
3. Cảnh cáo về các tà thuyết 7-11
4. Kết luận 12-13