Giới Thiệu

 Thư thứ hai của Phê-rơ gởi cho một số tín hữu đầu tiên để chỉ cho họ thấy các giáo sư giả và đời sống vô luân của những người này. Lời giải đáp cho nan đề tà giáo là sự hiểu biết chân thật về Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-su, sự hiểu biết chân thật này đến từ những người đã thấy và nghe Ngài giảng dạy. Tác giả quan tâm đến tà thuyết cho rằng Chúa Giê-su sẽ không trở lại nữa. Sự kiện “chậm trễ” thật ra là lòng thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài không muốn thấy một người nào hư mất nhưng muốn mọi người đền ăn năn.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-2
2. Sự kêu gọi của tín hữu 1:3-21
3. Các giáo sư giả 2:1-22
4. Cuộc tái lâm của Chúa Giê-su 3:1-18