Giới Thiệu

 Sách 2 Sử Ký tiếp nối sách 1 Sử Ký, nói về cuộc trị vì của vua Sa-lô-môn, cuộc nổi loạn của các chi tộc miền bắc để thành lập nước Y-sơ-ra-ên dưới sự lãnh đạo của Giê-rô-bô-am chống lại vua Rô-bô-am, con vua Sa-lô-môn và những vị vua kế tiếp của Giu-đa. Sách cũng ghi chép lịch sử nước Giu-đa ở miền nam cho đến khi thủ đô Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ vào năm 586 trước Công Nguyên.

Bố Cục

1. Cuộc trị vì của vua Sa-lô-môn 1:1–9:31
2. Cuộc nổi loạn của các chi tộc miền bắc 10:1-19
3. Các triều đại của các vua Giu-đa 11:1–36:12
4. Giê-ru-sa-lem sụp đổ 36:13-23