Giới Thiệu

 Sách Các Vua thứ hai tiếp nối sách Các Vua thứ nhất trình bày lịch sử của hai vương quốc Do Thái. Sách có thể được chia ra làm hai phần:
 1. Lịch sử hai vương quốc từ giữa thế kỷ thứ chín TCN đến khi thành Sa-ma-ri sụp đổ kết thúc vương quốc phía bắc vào năm 722 TCN.
 2. Lịch sử nước Giu-đa từ khi vương quốc Y-sơ-ra-ên sụp đổ cho đến khi thành Giê-ru-sa-lem thất thủ và dân Giu-đa bị lưu đày sang Ba-by-lôn vào năm 586 TCN.
 Những tai họa này đã xảy đến là vì sự bất trung của vua và dân Y-sơ-ra-ên cũng như Giu-đa. Giê-ru-sa-lem thất thủ và sự lưu đày của vua, dân Giu-đa là khúc quanh lịch sử lớn của dân tộc Do Thái.
 Vị tiên tri trong sách Các Vua thứ hai là Ê-li-sê, người kế nhiệm của tiên tri Ê-li.

Bố Cục

1. Vương quốc chia đôi 1:1–17:41
  a. Tiên tri Ê-li-sê 1:1–8:15
  b. Các vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa 8:16–17:4
  c. Thành Sa-ma-ri thất thủ 17:5-41
2. Vương quốc Giu-đa 18:1–21:26
  a. Từ thời Ê-xê-chia đến Giô-si-a 18:1–21:26
  b. Cuộc trị vì của Giô-si-a 22:1–23:30
  c. Các vua cuối cùng của Giu-đa 23:31–24:20
  d. Giê-ru-sa-lem thất thủ 25:1-30