19

Ê-xê-chia Tham Khảo Với I-sa

1Khi vua Ê-xê-chia nghe những lời đó, vua xé áo mình, mặc vải gai, rồi đi vào đền thờ CHÚA. 2Vua sai Ê-li-a-kim, quan tổng quản hoàng cung, Sép-na, quan bí thư, và những thầy tế lễ trưởng thượng, mặc vải gai mà đến gặp tiên tri I-sa, con trai A-mốt. 3Họ nói với ông: “Vua Ê-xê-chia có nói như vầy: Ngày nay là ngày khốn quẫn, ngày bị trách phạt, và ngày tủi nhục. Các thai nhi đã đến ngày chào đời mà không có sức để sanh ra. 4Có lẽ CHÚA là Đức Chúa Trời của ông đã nghe thấu tất cả những lời của Ráp-sa-kê, là kẻ được vua A-si-ri, chủ hắn, sai đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống; ước gì CHÚA là Đức Chúa Trời của ông sẽ quở phạt những kẻ nói những lời Ngài đã nghe. Vậy xin ông hãy dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại.”
5Khi các tôi tớ của vua Ê-xê-chia đến với I-sa, 6Tiên tri I-sa nói với họ: “Hãy về nói với chủ các ngươi: ‘CHÚA phán như vầy: Đừng sợ vì những lời các ngươi đã nghe, tức những lời các tôi tớ của vua A-si-ri đã xúc phạm đến Ta. 7Chính Ta sẽ đặt một thần linh trong nó, để nó sẽ nghe tiếng đồn mà rút về xứ mình. Ta sẽ làm cho nó bị giết chết bằng gươm trong xứ của nó.’ ”

San-chê-ríp Hăm Dọa Ê-xê-chia

8Ráp-sa-kê rút về và thấy vua của A-si-ri đang tấn công Líp-na, vì ông có nhận được tin rằng vua của ông đã rời khỏi La-chi.
9Khi vua của A-si-ri nghe được tin báo về vua Tiệt-ha-ca của Ê-thi-ô-bi: “Kìa, vua ấy đang kéo quân ra chống lại vua,” thì vua sai các sứ giả đến nói với Ê-xê-chia rằng: 10“Hãy nói với Ê-xê-chia, vua của Giu-đa như vầy: Chớ để Đức Chúa Trời của ngươi là Đấng ngươi nhờ cậy lừa gạt ngươi khi nói rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không rơi vào tay vua A-si-ri đâu. 11Kìa, hãy xem những gì vua A-si-ri đã làm cho mọi nước: tiêu diệt tất cả. Còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao? 12Những thần của các dân mà tổ tiên ta đã tiêu diệt như dân Gô-dan, Ga-ran, Rê-xép, và dân Ê-đen ở Tê-la-sa có giải cứu được họ chăng? 13Vua của Ha-mát, vua của Ạt-bát, vua của thành Sê-phạt-va-im, vua của Hê-na, và vua của I-va bây giờ ở đâu?”

Ê-xê-chia Cầu Nguyện

14Khi Ê-xê-chia nhận được thư từ tay các sứ giả thì đọc, rồi vua đi lên đền thờ CHÚA và mở bức thư ấy ra trước mặt Chúa. 15Ê-xê-chia cầu nguyện với CHÚA rằng: “Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đang ngự trên các chê-ru-bim. Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của tất cả các nước trên thế gian. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất. 16Xin nghiêng tai và nghe, Chúa ôi. Xin mở mắt và nhìn, Chúa ôi. Xin nghe những lời của San-chê-ríp đã gởi đến để nhục mạ Đức Chúa Trời hằng sống.
17Lạy CHÚA, thật sự là San-chê-ríp, vua của A-si-ri có hủy diệt các nước và xứ sở của họ, 18có ném các thần tượng của họ vô lửa, vì chúng chẳng phải là thần, mà chỉ là sản phẩm của bàn tay loài người, chỉ là gỗ và đá, cho nên chúng đã bị hủy diệt. 19Nhưng bây giờ, lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của chúng con, con cầu xin Ngài, xin cứu chúng con khỏi tay của vua ấy, để mọi nước trên đất sẽ biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời mà thôi, Chúa ôi.”
20Bấy giờ I-sa, con trai A-mốt, gởi lời đến nói với vua Ê-xê-chia rằng: “CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi về việc vua San-chê-ríp của A-si-ri. 21Đây là lời của CHÚA đã phán về hắn:
  Trinh nữ ở Si-ôn khinh dể ngươi, nhạo báng ngươi;
   Sau lưng ngươi, con gái ở Giê-ru-sa-lem lắc đầu.
  22Ngươi đã nhục mạ và khinh bỉ ai?
   Ngươi đã lên giọng
  Và giương mắt kiêu căng với ai?
   Ngươi nghịch cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên ấy à!
  23Ngươi đã dùng các sứ giả mà phỉ báng CHÚA,
   Ngươi nói rằng: ‘Với nhiều xe chiến mã,
  Ta đã lên những đỉnh cao các núi,
   Ta đã lên tận những nơi chót vót của núi Li-ban;
  Ta đã đốn hạ những cây bá hương cao nhất, và những cây tùng tốt nhất;
   Ta đã vào tới giữa rừng sâu, vào tận chốn rừng rậm thâm u.
  24Ta đã đào giếng, và uống nước nơi xứ lạ.
   Ta đã làm khô cạn các sông suối ở Ai-cập bằng gót bàn chân ta.’
  25Ngươi há không nghe rằng Ta đã định từ lâu rồi sao?
   Những gì Ta đã định từ thời thái cổ, giờ đây Ta cho thực hiện,
  Đó là ngươi phải biến những thành trì kiên cố
   Thành những đống vụn hoang tàn.
  26Dân cư ở những nơi đó đều yếu nhược,
   Khiếp sợ và bối rối;
  Họ trở nên như cây cỏ ngoài đồng,
   Như cỏ non mới mọc,
  Như cỏ mọc trên mái nhà,
   Héo khô trước khi chưa kịp lớn.
  27Nhưng Ta biết ngươi,
   Ta biết lúc ngươi đứng dậy và khi ngươi ngồi xuống,
   Ta biết lúc ngươi đi ra và khi ngươi đi vào,
   Ta cũng biết ngươi lúc ngươi nổi giận nghịch lại Ta.
  28Vì ngươi đã nổi giận nghịch lại Ta,
   Những lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta,
  Nên Ta sẽ xỏ vòng vào lỗ mũi ngươi,
   Tra hàm thiếc vào miệng ngươi;
  Ta sẽ bắt ngươi phải trở về
   Trên con đường mà ngươi đã ra đi.
29Hỡi Ê-xê-chia, đây sẽ là một dấu hiệu cho ngươi:
  Năm nay ngươi sẽ ăn hoa màu tự mọc,
   Năm thứ hai ngươi sẽ ăn những gì mọc lên từ các hoa màu ấy,
  Năm thứ ba ngươi sẽ gieo, gặt,
   Trồng vườn nho và ăn trái.
  30Những gì còn sót lại của Giu-đa
   Sẽ đâm rễ và đơm bông kết trái;
  31Vì từ Giê-ru-sa-lem những người sống sót sẽ tràn ra,
   Từ núi Si-ôn sẽ tuôn ra một dòng người thoát nạn.
Lòng nhiệt thành của Chúa Vạn Quân sẽ làm như vậy.”
32Vậy nên, Chúa phán về vua của A-si-ri như vầy:
  “Nó sẽ không vào được thành nầy,
   Nó sẽ không bắn một mũi tên vào thành,
  Nó sẽ không núp sau thuẫn khiên mà xông tới,
   Nó sẽ không đắp lũy tấn công thành.
  33Nó đã dùng đường nào để đi tới, thì cũng sẽ dùng đường đó mà trở về;
   Nó sẽ không vào được thành nầy, CHÚA phán vậy.
  34Vì Ta sẽ bảo vệ thành và cứu thành nầy,
   Vì cớ Ta và vì Đa-vít, tôi tớ Ta.”

San-chê-ríp Thất Bại Và Bị Giết

35Ngay trong đêm đó, một thiên sứ của CHÚA đi ra và giết chết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân A-si-ri. Đến sáng, người ta thức dậy thì chỉ thấy toàn là xác chết. 36Vua San-chê-ríp của A-si-ri rút lui về và ở tại Ni-ni-ve.
37Khi vua đang quỳ lạy trước thần của mình trong đền thờ của Nít-róc, thì hai con trai của vua là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se dùng gươm đâm vua chết, rồi bỏ trốn sang xứ A-ra-rát. Con trai vua là Ê-sa-ha-đôn lên ngôi kế vị.