Giới Thiệu

 Sách Ha-gai là một loạt các sứ điệp của Chúa cậy tiên tri Ha-gai phán ra vào năm 520 trước Công Nguyên. Dân Do Thái bị lưu đày đã được trở về quê hương và sinh sống tại Giê-ru-sa-lem khá lâu nhưng đền thờ của Chúa vẫn còn trong tình trạng hoang tàn. Những sứ điệp trong sách Ha-gai thúc đẩy giới lãnh đạo dân chúng hãy đứng lên xây dựng đền thờ Chúa và Chúa cũng hứa ban bình an thịnh vượng cho các con dân đã được phục hưng và tinh luyện của Ngài.

Bố Cục

1. Mạng lệnh tái thiết đền thờ 1:1-15
2. Những sứ điệp khích lệ và hy vọng 2:1-23