Giới Thiệu

 Tiên tri A-mốt là người thuộc nước Giu-đa ở miền nam nhưng ông lại truyền giảng cho dân chúng tại vương quốc miền Bắc, tức là Y-sơ-ra-ên, vào khoảng thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên. Đây là thời thịnh vượng, an ninh và sinh hoạt tôn giáo phát triển. Nhưng A-mốt thấy tình trạng bất công và đàn áp người nghèo. Tôn giáo chỉ là hình thức bề ngoài; an ninh cũng chỉ là giả tạo. Tiên tri A-mốt đã can đảm rao giảng rằng Chúa sẽ trừng phạt nước Y-sơ-ra-ên. Ông kêu gọi dân chúng hãy thực hành công bình trong xã hội để Chúa có thể thương xót những người còn sống sót trong nước.

Bố Cục

1. Các nước láng giềng Y-sơ-ra-ên bị phán xét 1:1–2:5
2. Y-sơ-ra-ên bị phán xét 2:6–6:14
3. Năm khải tượng 7:1–9:15