2

Dân Mô-áp

1Đây là lời CHÚA phán:
  “Vi phạm dân Mô-áp đã lên đến tột cùng,
   Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
   Chúng nó đốt hài cốt vua Ê-đôm làm vôi.
  2Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống lãnh thổ Mô-áp,
   Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài thành Kê-ri-giốt.
  Dân Mô-áp sẽ chết giữa cơn náo loạn,
   Giữa tiếng hò hét, tiếng tù và vang rền.
  3Ta sẽ diệt trừ vua khỏi vòng chúng nó,
   Ta sẽ giết luôn hết thảy các quan chúng nó,”

Dân Giu-đa

4Đây là lời CHÚA phán:
  “Vi phạm dân Giu-đa đã lên đến tột cùng,
   Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
  Chúng nó khinh bỏ Kinh Luật của CHÚA,
   Không vâng giữ mạng lệnh Ngài.
  Chúng nó lầm lạc theo các thần giả dối
   Mà tổ tiên chúng nó thờ lạy.
  5Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống lãnh thổ Giu-đa,
   Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài thành Giê-ru-sa-lem.”

Dân Y-sơ-ra-ên

6Đây là lời CHÚA phán:
  “Vi phạm dân Y-sơ-ra-ên đã lên đến tột cùng,
   Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
  Chúng nó bán người chính trực vì bạc,
   Bán người khốn cùng vì một đôi dép.
  7Chúng giẫm lên đầu người nghèo
   Như giẫm lên bụi đất,
   Tước đoạt quyền lợi người nhu mì nghèo khó.
  Cha với con ăn nằm cùng một cô gái,
   Làm ô uế danh thánh Ta.
  8Chúng nằm dài trên mỗi bàn thờ,
   Trên áo quần xiết nợ.
  Chúng uống rượu mua bằng tiền phạt
   Ngay trong đền thờ của Đức Chúa Trời chúng nó.
  9Thế mà chính Ta đã vì chúng nó tuyệt diệt dân A-mô-rít,
   Là một dân cao lớn như cây tùng,
   Vạm vỡ như cầy sồi,
  Nhưng Ta đã tuyệt diệt dân ấy,
   Cả ngọn lẫn gốc.
  10Chính Ta đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập,
   Dẫn dắt các ngươi suốt bốn mươi năm trong sa mạc,
   Đưa các ngươi vào chiếm đất A-mô-rít.
  11Ta đã lập con cái các ngươi làm tiên tri,
   Thanh niên các ngươi làm người Na-xi-rê,
  Có phải vậy không, hỡi dân Y-sơ-ra-ên?”

  12“Nhưng các ngươi bắt người Na-xi-rê uống rượu,
   Và ra lệnh cho các tiên tri;
   ‘Đừng nói tiên tri nữa.’
  13Này Ta sẽ đè bẹp các ngươi tại chỗ.
   Như chiếc xe gỗ bị đè bẹp xuống, vì chất đầy lúa.
  14Người nhanh nhẹn không trốn thoát được,
   Người mạnh sức không còn sức mạnh nữa,
   Người dũng cảm không cứu được mạng sống mình.
  15Người bắn cung không chống cự nổi,
   Người nhanh chân không thoát khỏi,
   Người cưỡi ngựa không cứu được mạng sống mình.
  16Trong ngày ấy, dũng sĩ can trường nhất
   Cũng quăng vũ khí bỏ chạy.”