4

Kết Án Các Phụ Nữ Sống Xa Hoa Hưởng Thụ Trên Xương Máu Người Nghèo

  1Hãy lắng nghe lời này, Hỡi các bò cái Ba-san trên đồi Sa-ma-ri!
   Các bà áp bức người nghèo, giầy xéo người khốn cùng,
   Các bà bảo chủ mình: “Hãy mang đến cho chúng tôi uống!”
  2CHÚA lấy chính sự thánh khiết Ngài mà thề:
   “Này, trong những ngày đến,
  Người ta sẽ khiêng các ngươi ra trong giỏ,
   Trong nồi đựng cá,
   Khiêng cho đến người cuối cùng.
  3Khiêng mỗi người xuyên thẳng qua
   Lỗ trũng trên tường,
   Và ném ra xa về phía Hạt-môn,”

Y-sơ-ra-ên Ngoan Cố

  4“Hãy đến Bê-tên mà phạm tội,
   Hãy xuống Ghinh-ganh mà phạm tội nhiều thêm.
  Hãy dâng sinh tế mỗi buổi sáng,
   Dâng phần mười cách mỗi ba ngày.
  5Hãy đốt bánh có men dâng lễ cảm tạ,
   Hãy rao to, hãy công bố các lễ vật tự nguyện.
  Vì, hỡi dân Y-sơ-ra-ên,
   Các ngươi vẫn ưa thích làm như vậy.”

  6“Về phần Ta, chính Ta đã giáng nạn đói
   Xuống khắp các thành của các ngươi,
  Cho các ngươi thiếu bánh khắp nơi các ngươi ở;
   Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta.”

  7“Chính Ta đã giữ mưa lại, không cho mưa xuống,
   Trong khi còn ba tháng mới đến mùa gặt,
  Và Ta đã cho mưa xuống thành này,
   Nhưng không mưa xuống thành kia,
  Ruộng này được mưa,
   Còn ruộng kia không mưa lại khô héo.
  8Dân chúng từ hai ba thành đi lảo đảo đến thành kia tìm nước uống,
   Nhưng không đã khát;
   Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”

  9“Ta khiến gió nóng và sâu bọ
   Phá hại mùa màng các ngươi,
  Châu chấu thường xuyên ăn sạch
   Vườn ăn trái, vườn nho,
  Cây vả, và cây ô-liu của các ngươi;
   Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”

  10“Ta sai dịch lệ hành hạ các ngươi
   Như đã từng hành hạ Ai-cập,
  Ta dùng gươm giết chết thanh niên các ngươi,
   Ngựa chiến các ngươi bị bắt đi,
  Ta khiến mùi hôi tanh từ đội quân các ngươi xông vào mũi các ngươi;
   Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”

  11“Ta hủy diệt một số người trong các ngươi
   Như Ta đã hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ,
  Các ngươi khác nào que củi cháy lấy ra khỏi lửa;
   Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”

  12“Vì thế, hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ trừng phạt ngươi như vầy,
   Vì Ta sẽ trừng phạt ngươi như vậy,
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời ngươi!”
  13Kìa, Đấng dựng nên núi
   Và tạo ra gió,
   Đấng tỏ cho loài người biết ý định Ngài,
  Đấng biến rạng đông thành bóng tối,
   Đấng bước đi trên các đỉnh cao trên đất,
   Danh Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng!