Giới Thiệu

 Sách Áp-đia xuất hiện vào khoảng thời gian sau khi Giê-ru-sa-lem bị thất thủ vào năm 586 trước Công Nguyên. Ê-đôm, một nước láng giềng cừu thù của Giu-đa, không những chỉ vui mừng vì sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem nhưng cũng lợi dụng dịp này cướp phá thành phố và trợ giúp những kẻ xâm lược. Áp-đia tiên tri rằng Ê-đôm sẽ bị trừng phạt và thất bại cùng với tất cả các nước thù nghịch của Y-sơ-ra-ên.

Bố Cục

1. Ê-đôm bị trừng phạt 1-14
2. Ngày của Chúa 15-21