Giới Thiệu

 Sách Ai Ca là một sưu tập năm bài thơ than khóc về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem và cuộc lưu đày của dân Do Thái vào năm 586 trước Công Nguyên. Những người sống sót tưởng nhớ lại biến cố kinh hoàng đó và tự hỏi: “Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép những việc này xảy ra?” Họ nhận biết dân tộc họ đã phạm tội, bất tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời và đáng bị hình phạt. Cảnh chết chóc tàn bạo dưới tay quân thù, cảnh đổ nát điêu tàn quá sức tưởng tượng của con người khiến họ không tránh khỏi thốt lên những lời than trách Ngài.
 Tuy nhiên, trong cơn đau khổ tột cùng, họ không tuyệt vọng, họ vẫn bám vào Chúa, vì họ nhớ lại rằng:
 Tình yêu thương Chúa chưa khô cạn,
 lòng nhân từ trắc ẩn vẫn còn nguyên!
 Mỗi buổi sáng, Ngài ban ân sủng mới,
 sự thành tín Ngài cao cả dường bao!

Bố Cục

1. Sự đau khổ về Giê-ru-sa-lem 1:1-22
2. Giê-ru-sa-lem bị hình phạt 2:1-22
3. Hình phạt và hy vọng 3:1-66
4. Giê-ru-sa-lem bị tàn phá 4:1-22
5. Lời cầu nguyện xin thương xót 5:1-22