Giới Thiệu

 Sách Thẩm Phán ghi lại những câu chuyện về người Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ từ khi chiếm vùng Ca-na-an cho đến khi thành lập nền quân chủ. Đa số những người lãnh đạo hay anh hùng được ghi chép lại trong thời này là những lãnh đạo quân sự hơn là thẩm phán theo nghĩa pháp lý. Một vài thẩm phán quan trọng trong thời kỳ này là Ghi-đê-ôn, Sam-sôn.
 Bài học lớn nhất trong sách Thẩm Phán là sự sống còn của dân tộc Do Thái tùy thuộc vào sự trung tín với Chúa; bất trung với Chúa luôn luôn dẫn đến tai họa. Dù vậy, ngay trong khi bất trung và đang bị tai họa nhưng nếu dân chúng ăn năn, quay trở lại với Chúa của mình thì Ngài luôn luôn sẳn sàng giải cứu họ.

Bố Cục

1. Những biến cố cho đến khi Giô-suê qua đời 1:1–2:10
2. Các thẩm phán của người Y-sơ-ra-ên 2:11–16:31
3. Những biến cố khác 17:1–21:25