Giới Thiệu

 Sách Châm Ngôn là một tuyển tập của những lời dạy dỗ đạo đức và tôn giáo theo thể loại cách ngôn. Đa số những lời cách ngôn nói về những vấn đề thực tế hàng ngày. Châm Ngôn nhắc nhở chúng ta rằng: “Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự hiểu biết” rồi tiếp theo đó là những lời giáo huấn về tôn giáo, đạo đức và tư cách thông thường. Nhiều câu châm ngôn ngắn gọn, súc tích nói lên những giá trị và sự khôn khéo của các bậc sư Do Thái thời cổ trong cách xử thế. Nhiều giá trị đạo đức tốt đẹp như khiêm nhường, kiên nhẫn, kính trọng người nghèo, trung thành v.v… được nhấn mạnh.

Bố Cục

1. Sự khôn ngoan được ca ngợi 1:1–9:18
2. Các châm ngôn của vua Sa-lô-môn 10:1–29:27
3. Những lời dạy dỗ của A-gu-rơ 30:1-33
4. Các lời dạy dỗ khác 31:1-31