28

  1Kẻ ác bỏ chạy dù không ai đuổi;
   Còn người công chính tự tin như con sư tử.
  2Một nước loạn lạc có nhiều người lãnh đạo;
   Nhưng nhờ một người sáng suốt và hiểu biết, nước được bền vững lâu dài.
  3Người cai trị độc ác áp bức người cùng khốn,
   Khác nào trận mưa lớn không đem lại mùa màng.
  4Người từ bỏ Kinh Luật khen ngợi kẻ ác;
   Còn người tuân giữ Kinh Luật chống lại chúng.
  5Người gian ác không hiểu sự công bình;
   Còn người tìm kiếm CHÚA hiểu biết tất cả.
  6Thà nghèo nhưng sống ngay thẳng
   Hơn là giàu có theo đường lối gian tà.
  7Ai tuân giữ Kinh Luật là đứa con sáng suốt;
   Còn kết bạn với kẻ tham ăn uống làm nhục cha mình.
  8Người nào làm giàu nhờ cho vay nặng lãi
   Tức là thu góp của cải cho người có lòng thương xót người nghèo.
  9Người nào ngoảnh tai không nghe theo Kinh Luật,
   Lời cầu nguyện của người ấy cũng là sự gớm ghiếc.
  10Ai dẫn kẻ ngay thẳng vào đường ác
   Sẽ rơi vào hố của chính mình;
   Nhưng người vô tội sẽ thừa hưởng phúc lành.
  11Người giàu tự cho mình khôn ngoan,
   Nhưng một người nghèo sáng suốt thấy rõ người.
  12Khi người công chính chiến thắng, có nhiều vinh hiển;
   Nhưng khi kẻ ác nổi lên, người ta đi ẩn trốn.
  13Ai che giấu sự vi phạm mình sẽ không được thịnh vượng,
   Nhưng người nào xưng ra và từ bỏ nó sẽ được thương xót.
  14Phước cho người nào luôn luôn kính sợ Chúa;
   Nhưng kẻ có lòng chai đá sẽ rơi vào tai họa.
  15Kẻ ác cai trị dân nghèo,
   Giống như sư tử gầm rống, như gấu rượt mồi.
  16Kẻ cai trị thiếu hiểu biết cũng lắm bạo tàn;
   Người ghét lợi bất chính sẽ sống lâu.
  17Nếu người nào mang nợ máu của một sinh mạng,
   Hãy để hắn làm kẻ trốn tránh cho đến chết,
   Đừng có ai giúp đỡ nó.
  18Người nào bước đi ngay thẳng sẽ được giải cứu;
   Kẻ theo đường lối gian tà sẽ sa ngã thình lình.
  19Người nào cày ruộng mình sẽ được đầy thực phẩm,
   Nhưng kẻ theo đuổi hư không sẽ bị nghèo khó.
  20Người trung tín được nhiều phước lành,
   Còn kẻ vội làm giàu ắt sẽ không tránh khỏi hình phạt.
  21Thiên vị là điều không tốt,
   Nhưng vì một miếng bánh người ta có thể làm điều trái.
  22Người có mắt gian chạy theo giàu có,
   Nhưng người không biết rằng sự mất mát sẽ đến.
  23Người nào quở trách một người,
   Về sau sẽ được biết ơn hơn là kẻ dùng lưỡi nịnh hót.
  24Kẻ nào ăn cắp của cha mẹ rồi nói rằng
   Ấy không phải là tội,
   Kẻ ấy là bạn của kẻ phá hoại.
  25Kẻ tham lam gây ra tranh cãi,
   Nhưng người nào tin cậy CHÚA sẽ được thịnh vượng.
  26Kẻ tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu dại,
   Nhưng ai bước đi theo sự khôn ngoan sẽ được an toàn.
  27Người nào ban cho người nghèo sẽ không thiếu thốn,
   Nhưng ai nhắm mắt làm ngơ sẽ gặp nhiều rủa sả.
  28Khi kẻ ác hưng thịnh người ta đi trốn,
   Nhưng khi chúng bị hủy diệt, người công chính sẽ gia tăng.