8

Những Lời Kêu Gọi Của Sự Khôn Ngoan

  1Sự khôn ngoan đã chẳng kêu gọi?
   Sự sáng suốt đã chẳng lên tiếng sao?
  2Sự khôn ngoan đứng trên các đỉnh cao,
   Bên cạnh đường; ở các ngã tư;
  3Ở gần cổng; trước cửa thành;
   Nơi lối vào; nó kêu to:
  4“Hỡi loài người, ta kêu gọi các người;
   Lời kêu gọi của ta cho nhân loại.
  5Hỡi người đơn sơ, hãy hiểu sự khôn khéo;
   Hỡi kẻ ngu dại, hãy hiểu biết sáng suốt.
  6Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều cao quý;
   Mở môi miệng phán điều ngay thẳng.
  7Vì miệng ta nói lên chân lý,
   Môi ta ghê tởm điều gian ác.
  8Tất cả những lời từ miệng ta đều công chính;
   Không có gì xuyên tạc hay gian tà trong ấy.
  9Tất cả đều rõ ràng cho người hiểu biết,
   Và đúng đắn cho người tìm thấy tri thức.
  10Hãy nhận lấy lời giáo huấn của ta thay vì bạc,
   Và sự tri thức hơn là vàng ròng.
  11Vì sự khôn ngoan quý hơn hồng ngọc;
   Tất cả mọi vật con ao ước đều không thể sánh được.
  12Ta, sự khôn ngoan sống với sự khôn khéo;
   Ta sở hữu tri thức và sự suy xét.
  13Kính sợ CHÚA là ghét điều ác;
   Ta ghét kiêu ngạo, tự cao,
   Đường lối ác và miệng gian tà.
  14Sự cố vấn và khôn ngoan thuộc về ta;
   Ta có sự hiểu biết và sức mạnh.
  15Nhờ ta các vua trị vì,
   Và những người lãnh đạo ban hành các luật công bình.
  16Nhờ ta các hoàng tử cai trị,
   Và các nhà quý phái, tất cả đều xét xử công minh.
  17Ta yêu những người yêu mến ta
   Và những ai tìm kiếm ta sẽ tìm được.
  18Giàu có và vinh dự;
   Tài sản bền vững và thịnh vượng đều thuộc về ta.
  19Hoa quả của ta tốt hơn vàng, ngay cả vàng ròng;
   Hoa lợi từ ta quý hơn cả bạc nguyên chất.
  20Ta đi trên con đường công chính;
   Ở giữa các lối công bình;
  21Để ban cho những người yêu mến ta của cải
   Và đổ đầy kho tàng của họ.
  22CHÚA tạo nên ta đầu tiên trong đường lối Ngài;
   Trước hơn các công việc thái cổ của Ngài.
  23Ta đã được lập nên từ đời đời;
   Từ thuở ban đầu, trước khi bắt đầu quả đất.
  24Ta đã được sinh ra khi chưa có các vực sâu,
   Chưa có các nguồn nước dồi dào.
  25Trước khi các núi, trước khi các đồi ổn định ta đã được sinh ra.
  26Trước khi CHÚA tạo nên quả đất, cánh đồng
   Và bụi đất đầu tiên.
  27Khi Ngài lập các tầng trời,
   Lúc Ngài định các vòm trên mặt các vực sâu, ta đã ở đó;
  28Khi Ngài làm cho các bầu trời trên cao,
   Các nguồn vực sâu vững chắc;
  29Khi Ngài định giới hạn cho biển cả
   Để nước không vượt qua các mạng lệnh của Ngài;
  Khi Ngài lập các nền cho quả đất;
   30Ta đã ở bên cạnh Ngài như người thợ cả;
  Hằng ngày ta là niềm vui của Ngài;
   Luôn luôn vui mừng trước mặt Ngài;
  31Vui vẻ trong thế gian của Ngài
   Và thích thú với nhân loại.
  32Giờ đây, hỡi các con ta, hãy nghe ta;
   Phước cho người nào gìn giữ đường lối ta.
  33Hãy nghe lời giáo huấn và hãy khôn ngoan;
   Chớ xao lãng.
  34Phước cho người nào nghe ta;
   Hằng ngày canh chừng ở cổng ta;
   Chờ đợi bên cửa ta.
  35Vì ai tìm được ta, tìm được sự sống
   Và nhận ơn lành từ CHÚA.
  36Nhưng ai thiếu ta linh hồn mình sẽ bị thương tổn;
   Tất cả những kẻ ghét ta yêu sự chết.”