Giới Thiệu

 Phao-lô gởi thơ cho Hội Thánh Cô-lô-se ở vùng Tiểu Á vì ông nghe nói một số giáo sư giả dạy rằng tín hữu cũng phải thờ phượng các bậc cầm quyền thiêng liêng và phải thi hành lễ cắt bì, kiêng cử một số thức ăn và một số vấn đề khác.
 Phao-lô nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm. Chúa Cứu Thế Giê-su có khả năng ban cho chúng ta sự cứu rỗi đầy đủ, trọn vẹn và những điều dạy dỗ sai lầm dẫn tín hữu xa cách Chúa. Nhờ Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ và cũng bởi Ngài, Đức Chúa Trời đem nhân loại trở lại với Ngài. Nhân loại chỉ có hy vọng cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế. Phao-lô cũng nêu lên những áp dụng trong cuộc sống rút ra từ giáo lý trọng đại này.

Bố Cục

1. Giới Thiệu 1:1-8
2. Bản chất và công việc của Chúa Cứu Thế 1:9–2:19
3. Đời sống mới trong Chúa Cứu Thế 2:20–4:6
4. Kết luận 4:7-18