Giới Thiệu

 Sách Công Vụ là phần tiếp nối của Phúc Âm Lu-ca. Mục đích chính của sách này là ghi lại những hoạt động của các môn đệ Chúa do quyền năng của Chúa Thánh Linh truyền bá và thiết lập Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-su; bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem đến Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến cùng quả đất. Đây là câu chuyện về một phong trào của những người tin theo Chúa Cứu Thế Giê-su, bắt đầu là niềm tin của một số người Do Thái, về sau đã trở thành niềm tin của cả thế giới. Lu-ca cẩn thận trình bày rằng những tín hữu của Chúa Cứu Thế Giê-su không phải là một phong trào chính trị và đe dọa đến nền an ninh của đế quốc La Mã nhưng là một sự thành tựu của Do Thái giáo từ thời Cựu Ước.
 Sách Công Vụ có thể gồm có ba phần:
1. Phần đầu nói về sự khởi đầu của phong trào tại Giê-ru-sa-lem sau khi Chúa Giê-su về trời.
2. Phong trào lan ra các vùng khác tại Pha-lê-tin.
3. Sự mở rộng của Hội Thánh Chúa từ Trung Đông đến Rô-ma.
 Một điểm quan trọng được nhấn mạnh trong sách Công Vụ là hoạt động của Chúa Thánh Linh trong việc hỗ trợ, thêm sức, hướng dẫn Hội Thánh đầu tiên và những nhà lãnh đạo Hội Thánh xây dựng và phát triển Nước Chúa. Sách Công Vụ ghi lại nhiều bài giảng của các Sứ Đồ nói lên trọng tâm của Phúc Âm và quyền năng của Phúc Âm trong đời sống của những người tin trong cộng đồng tín hữu, tức Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bố Cục

1. Sự chuẩn bị của các chứng nhân 1:1-26
2. Hoạt động của các nhân chứng tại Giê-ru-sa-lem 2:1–8:3
3. Nhân chứng tại Giu-đê và Sa-ma-ri 8:4–12:25
4. Hoạt động của Sứ Đồ Phao-lô 13:1–28:31
  a. Cuộc truyền giáo thứ nhất 13:1–14:28
  b. Giáo hội nghị tại Giê-ru-sa-lem 15:1-35
  c. Cuộc truyền giáo thứ nhì 15:36–18:22
  d. Cuộc truyền giáo thứ ba 18:23–21:16
  e. Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem, Sê-sa-rê và Rô-ma 21:17–28:31