Giới Thiệu

 Tựa sách “Dân Số” dựa vào hai cuộc kiểm tra dân số ghi lại trong sách, chương 1 và chương 26. Tuy nhiên chủ đề chính trong sách không phải là cuộc kiểm tra dân số nhưng là hành trình của dân Y-sơ-ra-ên suốt 38 năm trong sa mạc, khởi điểm từ núi Si-nai và cuối cùng đến đồng bằng Mô-áp, chuẩn bị vào Đất Hứa.
 Sách gồm có ba phần:
 1. Phần thứ nhất (1:1–9:23) Khi dân Y-sơ-ra-ên còn ở tại núi Si-nai, CHÚA bảo Môi-se kiểm tra dân số và truyền cho ông những chỉ thị về cách dân Y-sơ-ra-ên sẽ đóng trại và nhổ trại theo thứ tự như thế nào. CHÚA cũng bảo ông phân chia trách nhiệm cho chi tộc Lê-vi. Kế đến toàn dân ăn mừng lễ Vượt Qua lần thứ nhì, họ đã dự lễ lần đầu khi còn trong xứ Ai-cập. Họ chuẩn bị lên đường, khoảng mười bốn tháng sau khi Đức Chúa Trời giải cứu họ ra khỏi Ai-cập.
 2. Phần thứ nhì (10:1–21:35) kể lại những biến cố xảy ra trên đường vào đất hứa. Dân Y-sơ-ra-ên đến Ca-đê Ba-nê-a, là ngưỡng cửa vào xứ Ca-na-an. Họ nghe nói về những dân khổng lồ trong xứ đó nên sợ không dám vào chiếm xứ như CHÚA truyền dạy. Vì tội không vâng lời và thiếu lòng tin cậy CHÚA, họ bị phạt đi dông dài trong sa mạc suốt 38 năm cho đến khi tất cả dòng dõi phản loạn này ra đi từ Ai-cập chết hết trong sa mạc. Không ai được vào Đất Hứa ngoại trừ con cháu họ cùng Giô-suê và Ca-lép.
 3. Phần cuối (22:1–36:13) ghi lại những việc xảy ra phía đông sông Giô-đanh. Dân Y-sơ-ra-ên chiếm được vùng đất từ biên giới Mô-áp ở phía nam cho đến hồ Ga-li-lê ở phía bắc. Họ đóng trại tại đồng bằng Mô-áp và chuẩn bị vượt qua sông Giô-đanh, vào chiếm xứ Ca-na-an. CHÚA bảo Môi-se kiểm tra dân số và truyền cho ông những luật lệ về cách phân chia đất đai cho dân Y-sơ-ra-ên tùy theo chi tộc của họ.
 Trong suốt cuộc hành trình dài 38 năm, dân Y-sơ-ra-ên nhiều lần tỏ ra ngoan cố, thiếu lòng tin cậy và bất tuân lệnh CHÚA. Nhưng CHÚA vẫn thành tín, yêu thương, chăm sóc và ban phước cho họ mặc dù Ngài cũng trừng trị tội lỗi họ.

Bố Cục

1. Dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị rời núi Si-nai 1:1–9:23
  a. Kiểm tra dân số lần đầu 1:1–4:49
  b. Biệt riêng chi tộc Lê-vi 5:1–8:26
  c. Mừng lễ Vượt Qua 9:1-23
2. Từ núi Si-nai đến xứ Mô-áp 10:1–21:35
  a. Mi-ri-am và A-rôn 10:1–12:16
  b. Trinh sát xứ Ca-na-an 13:1-33
  c. Dân Y-sơ-ra-ên nổi loạn 14:1–17:13
  d. Trên đường đến Mô-áp 18:1–21:35
3. Những biến cố tại Mô-áp 22:1–36:13
  a. Dân Y-sơ-ra-ên phạm tội 22:1–25:18
  b. Kiểm tra dân số lần thứ nhì 26:1-65
  c. Chuẩn bị qua sông Giô-đanh 27:1–36:13