23

Lời Tiên Tri Thứ Nhất Của Ba-la-am

1Ba-la-am nói với Ba-lác: “Xin xây tại đây bảy cái bàn thờ, và chuẩn bị cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” 2Ba-lác làm theo lời Ba-la-am nói, và hai người dâng một con bò và một con chiên trên mỗi bàn thờ.
3Rồi Ba-la-am lại nói với Ba-lác: “Xin Vua đứng bên của lễ thiêu mình. Tôi đi đằng này, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ đến cho tôi gặp. Ngài bảo tôi điều gì, tôi sẽ cho vua hay.” Ba-la-am đi lên một ngọn đồi.
4Đức Chúa Trời gặp Ba-la-am, và ông thưa: “Tôi có lập bảy cái bàn thờ, trên mỗi cái dâng một con bò và một con chiên.”
5CHÚA đặt lời trong miệng Ba-la-am, và bảo ông trở về nói với Ba-lác.
6Ba-la-am về, thấy Ba-lác đứng bên của lễ thiêu mình, cùng với các trưởng lão Mô-áp. 7Ba-la-am nói lời tiên tri như sau:
  “Ba-lác, vua Mô-áp vời tôi đến từ A-ram,
   Từ những dãy núi miền Đông.
  Bảo tôi đến nguyền rủa Gia-cốp,
   Lăng mạ Y-sơ-ra-ên.
  8Tôi nguyền rủa sao được
   Người Đức Chúa Trời không nguyền rủa?
  Tôi lăng mạ sao được
   Người Đức Chúa Trời không lăng mạ?
  9Từ chót núi tôi thấy họ,
   Từ đồi cao tôi nhìn họ.
  Tôi thấy họ, một dân sống riêng rẽ,
   Không coi mình như một nước thế gian.
  10Ai lường được cát bụi của Gia-cốp?
   Ai đếm được phần tư dân số Y-sơ-ra-ên?
  Cho tôi chết cái chết của người công chính,
   Cho tôi qua đời như họ qua đời!”
11Ba-lác hỏi Ba-la-am: “Ông làm gì vậy? Tôi mời ông đến nguyền rủa quân thù, nhưng ông lại đi chúc phước cho họ.”
12Ông đáp: “Tôi phải nói những lời CHÚA đặt trong miệng tôi.”

Lời Tiên Tri Thứ Hai Của Ba-la-am

13Sau đó, Ba-lác nói với Ba-la-am: “Ông đi với tôi đến một nơi khác, tại đấy ông sẽ thấy họ, nhưng cũng chỉ thấy được một phần dân ấy, và ông sẽ nguyền rủa họ cho tôi.” 14Rồi Ba-lác dẫn Ba-la-am đến cánh đồng Xô-phim, lên đỉnh núi Phích-ga, lập tại đó bảy cái bàn thờ, dâng trên mỗi bàn thờ một con bò và một con chiên.
15Ba-la-am nói với Ba-lác: “Xin vua đứng đấy, bên của lễ thiêu mình, còn tôi sẽ đi đến đằng kia gặp CHÚA.”
16CHÚA gặp Ba-la-am, đặt lời trong miệng ông, và bảo ông trở về nói với Ba-lác.
17Vậy Ba-la-am về, thấy Ba-lác đứng bên của lễ thiêu mình cùng với các trưởng lão Mô-áp, Ba-lác hỏi: “CHÚA phán dạy thế nào?”
  18Ba-la-am nói lời tiên tri:
   “Hỡi Ba-lác, hãy đứng lên nghe đây,
   Hỡi con trai của Xếp-bô, hãy lắng tai!
  19Đức Chúa Trời đâu phải loài người để nói dối,
   Ngài đâu phải con loài người để đổi ý.
  Có bao giờ Ngài nói mà không làm?
   Hay hứa mà không thực hiện?
  20Đây, tôi nhận được lệnh chúc phước;
   Ngài đã chúc phước, tôi không thay đổi được.
  21Trong Gia-cốp, không thấy bất hạnh,
   Trong Y-sơ-ra-ên không thấy khốn cùng.
  CHÚA, Đức Chúa Trời ở với họ,
   Tiếng thét của Vua ở giữa họ.
  22Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi Ai-cập
   Sức mạnh họ như của bò rừng.
  23Không ai bùa ếm Gia-cốp được,
   Cũng không ai bói toán nghịch Y-sơ-ra-ên.
  Vì đây là lúc nói về những việc Đức Chúa Trời đã làm cho Gia-cốp, cho Y-sơ-ra-ên.
  24Họ vươn mình như sư tử cái,
   Vùng dậy như sư tử đực
  Chỉ nghỉ ngơi khi đã nuốt xong mồi,
   Và uống xong máu kẻ bị giết.”
25Ba-lác nói với Ba-la-am: “Ông không nguyền rủa họ thì thôi cũng đừng chúc phước cho họ nữa.”
26Ba-la-am đáp: “Tôi đã bảo là tôi chỉ được nói những điều CHÚA dạy tôi.”

Lời Tiên Tri Thứ Ba Của Ba-la-am

27Rồi, Ba-lác lại nói với Ba-la-am: “Để tôi đưa ông đến một nơi khác. Có lẽ lần này Đức Chúa Trời sẽ đồng ý cho ông nguyền rủa họ tại đó.” 28Và Ba-lác dẫn Ba-la-am lên đỉnh núi Phê-ô, từ đấy nhìn thấy sa mạc.
29Ba-la-am nói: “Xây bảy bàn thờ và chuẩn bị bảy con bò, bảy con chiên tại đây cho tôi.” 30Ba-lác làm theo lời Ba-la-am, và dâng một con bò, một con chiên trên mỗi bàn thờ.