24

1Bây giờ, Ba-la-am thấy rõ rằng CHÚA muốn chúc phước cho Y-sơ-ra-ên, nên ông không đi tìm điềm báo như những lần trước, nhưng quay nhìn về hướng sa mạc. 2Ông thấy các trại quân Y-sơ-ra-ên, mỗi chi tộc cắm trại riêng biệt. Được thần Đức Chúa Trời cảm thúc, 3ông nói tiên tri như sau:
  “Lời tiên tri của Ba-la-am con trai Bê-ô,
   Là người có đôi mắt mở ra.
  4Người nghe được lời của Đức Chúa Trời,
   Thấy được khải tượng của CHÚA,
   Dù người ngã, mắt người vẫn mở.
  5Lều của Gia-cốp,
   Trại của Y-sơ-ra-ên đẹp mắt thật,
  6Như thung lũng chạy dài,
   Như vườn tược cạnh mé sông,
  Như cây trầm hương được tay Đức Chúa Trời vun trồng,
   Như cây bách hương mọc bên dòng nước.
  7Họ sẽ có nước ngọt tràn trề dư dật,
   Con cháu họ không hề sống nơi khô cạn,
  Vua họ có uy quyền cao hơn A-gát,
   Vương quốc họ hùng mạnh thăng tiến.
  8Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi Ai-cập,
   Họ trở nên dũng mãnh như bò rừng.
   Họ nuốt tươi các nước cừu địch.
  9Họ nghỉ ngơi như sư tử nằm ngủ,
   Ai dám đánh thức?
  Ai chúc phước họ sẽ hưởng hạnh phúc;
   Ai nguyền rủa họ sẽ bị tai ương!”
10Đến đây, Ba-lác không ngăn được cơn giận, hai tay đập vào nhau, lên tiếng quở trách Ba-la-am: “Ta gọi ông đến để nguyền rủa kẻ thù cho ta, ông lại đi chúc phước họ ba lần. 11Thôi ông về đi! Ta có hứa làm cho ông được vẻ vang nhưng Đức Chúa Trời đã không cho ông hưởng vinh dự.”
12Ba-la-am đáp: “Tôi đã bảo sứ giả của bệ hạ là 13dù đức vua có cho tôi cung điện đầy vàng bạc, tôi cũng không tự mình làm điều gì được cả, Chúa bảo tôi nói gì, tôi phải nói đúng như vậy. 14Bây giờ, trước khi tôi về, tôi xin nói trước những điều Y-sơ-ra-ên sẽ làm cho thần dân bệ hạ.”
15Và Ba-la-am tiếp:
  “Lời tiên tri của Ba-la-am, con trai Bê-ô
   Là người có đôi mắt mở ra.
  16Người nghe được lời của Đức Chúa Trời,
   Nhận thức được cao kiến của Đấng Tối Cao,
  Thấy được khải tượng của CHÚA,
   Dù người ngã, mắt người vẫn mở.
  17Điều tôi thấy chưa xảy ra ngay,
   Việc tôi nhìn chưa đến gần.
  Một ngôi sao xuất phát từ nhà Gia-cốp,
   Một cây trượng đến từ Y-sơ-ra-ên.
  Vị vua Y-sơ-ra-ên này sẽ đánh Mô-áp tan tành,
   Tận diệt dòng dõi loạn lạc.
  18Y-sơ-ra-ên sẽ biểu dương lực lượng,
   Chiếm Ê-đôm và Sê-i-rơ.
  19Đức Vua uy quyền xuất phát từ nhà Gia-cốp này,
   Sẽ tiêu diệt những người sống sót trong các thành thị.”

Lời Tiên Tri Chót Của Ba-la-am

20Sau đó, Ba-la-am nhìn thấy A-ma-léc, ông nói lời tiên tri sau đây:
  “A-ma-léc đứng đầu các quốc gia,
   Nhưng cuối cùng sẽ bị diệt vong.”
21Khi nhìn thấy người Kên, ông nói:
  “Nơi ngươi ở thật an toàn,
   Như tổ lót trên tảng đá:
  22Thế nhưng Kên sẽ bị tàn phá
   Khi A-sua bắt ngươi lưu đầy.”
   23Ông kết thúc lời tiên tri mình như sau:
  “Ôi! Khi Đức Chúa Trời thực hiện những điều này, còn ai sống nổi?
   24Tầu sẽ đến từ bờ biển Kít-tim
  Làm cho A-sua và Hê-be khốn đốn,
   Rồi chính họ cũng bị tiêu hủy.”
25Ba-la-am đứng dậy, đi về nhà, Ba-lác cũng lên đường.