26

Cuộc Kiểm Tra Dân Số Thứ Hai

1Sau tai họa ấy, CHÚA phán bảo Môi-se và Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn: 2“Kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên theo từng gia tộc, từ hai mươi tuổi trở lên, những người có thể ra trận được.” 3Vậy, tại đồng bằng Mô-áp, bên sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô, Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa truyền lại lệnh ấy cho dân: 4“Kiểm tra những người từ hai mươi tuổi trở lên, như CHÚA đã phán dặn Môi-se.”
 Đây là dân số Y-sơ-ra-ên, những người ra từ Ai-cập:
5Con cháu Ru-bên, con trưởng nam của Y-sơ-ra-ên,
    Từ Hê-nóc sinh ra chi tộc Hê-nóc,
    Từ Pha-lu sinh ra chi tộc Pha-lu,
    6Từ Hết-rôn sinh ra chi tộc Hết-rôn,
    Từ Cạt-mi sinh ra chi tộc Cạt-mi.
7Đó là các chi tộc thuộc chi tộc Ru-bên, có 43.730 người.
8Con trai Pha-lu là Ê-li-áp. 9Các con trai Ê-li-áp là Nê-mu-ên, Đa-than và A-bi-ram. Chính Đa-than và A-bi-ram này là hai người lãnh đạo của dân, đã theo Cô-rê nổi loạn chống Môi-se, A-rôn và cả CHÚA nữa. 10Đất hả miệng nuốt họ cùng với Cô-rê, còn 250 người theo họ bị lửa thiêu chết. Việc này xảy ra để cảnh cáo Y-sơ-ra-ên. 11Tuy nhiên, con cháu Cô-rê không bị tuyệt diệt.
12Con cháu Si-mê-ôn, tính từng chi tộc:
    Từ Nê-mu-ên sinh ra chi tộc Nê-mu-ên,
    từ Gia-min sinh ra chi tộc Gia-min,
    từ Gia-kin sinh ra chi tộc Gia-kin,
    13từ Xê-rách sinh ra chi tộc Xê-rách,
    từ Sau-lơ sinh ra chi tộc Sau-lơ.
14Đó là các chi tộc của chi tộc Si-mê-ôn, có 22.200 người.
15Con cháu Gát, tính từng chi tộc:
    Từ Xê-phôn sinh ra chi tộc Xê-phôn,
    từ Ha-ghi sinh ra chi tộc Ha-ghi,
    từ Su-ni sinh ra chi tộc Su-ni,
    16từ Óc-ni sinh ra chi tộc Óc-ni,
    từ Ê-ri sinh ra rộc Ê-ri,
    17từ A-rốt sinh ra chi tộc A-rốt,
    từ A-rê-li sinh ra chi tộc A-rê-li
18Đó là các chi tộc của chi tộc Gát, có 40.500 người.
19Có hai con trai của Giu-đa là Ê-rơ và Ô-nan đã qua đời tại Ca-na-an.
20Con cháu Giu-đa, tính từng chi tộc:
    Từ Sê-la sinh ra chi tộc Sê-la,
    từ Phê-rết sinh ra chi tộc Phê-rết,
    từ Xê-rách sinh ra chi tộc Xê-rách,
  21từ Hết-rôn sinh ra chi tộc Hết-rôn,
      từ Ha-mun sinh ra chi tộc Ha-num.
      Hết-rôn và Ha-num là con Phê-rết.
22Đó là các chi tộc của chi tộc Giu-đa, có 76.500 người.
23Con cháu Y-sa-ca, tính từng chi tộc:
    Từ Thô-la sinh ra chi tộc Thô-la,
    từ Phu-va sinh ra chi tộc Phu-va,
    24từ Gia-súp sinh ra chi tộc Gia-súp,
    từ Sim-rôn sinh ra chi tộc Sim-rôn.
25Đó là các chi tộc của chi tộc Y-sa-ca, có 64.300 người.
26Con cháu Sa-bu-luân, tính từng chi tộc:
    Từ Sê-rết sinh ra chi tộc Sê-rết,
    từ Ê-lôn sinh ra chi tộc Ê-lôn,
    từ Gia-lê-ên sinh ra chi tộc Gia-lê-ên.
27Đó là các chi tộc của chi tộc Sa-bu-luân, có 60.500 người.
28Con cháu Giô-sép tính từng chi tộc, có Ma-na-se và Ép-ra-im:
  29Con cháu Ma-na-se:
    Từ Ma-ki sinh ra chi tộc Ma-ki,
    từ Ga-la-át (con Ma-ki) sinh ra chi tộc Ga-la-át,
    30các người của Ga-la-át là:
      từ Giê-xe sinh ra chi tộc Giê-xe,
      từ Hê-léc sinh ra chi tộc Hê-léc,
      31từ Ách-ri-ên sinh ra chi tộc Ách-ri-ên,
      từ Si-chem sinh ra chi tộc Si-chem,
      32Từ Sê-mi-đa sinh ra chi tộc Sê-mi-đa,
      từ Hê-phê sinh ra chi tộc Hê-phê.
      33(Xê-lô-phát, con trai Hê-phê, không có con trai. Tên các con gái Xê-lô-phát là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt-sa).
34Đó là các chi tộc của chi tộc Ma-na-se, có 52.700 người.
35Con cháu Ép-ra-im:
    Từ Su-thê-lách sinh ra chi tộc Su-thê-lách,
    từ Bê-ka sinh ra chi tộc Bê-ka,
    từ Tha-chan sinh ra chi tộc Tha-chan.
    36Con của Su-thê-lách là Ê-ran,
      từ Ê-ran sinh ra chi tộc Ê-ran.
37Đó là các chi tộc của chi tộc Ép-ra-im, có 32.500 người.
 Các chi tộc thuộc hai chi tộc trên đều là con cháu Giô-sép.
38Con cháu Bên-gia-min, tính từng chi tộc:
    Từ Bê-la sinh ra chi tộc Bê-la,
    từ Ách-bên sinh ra chi tộc Ách-bên,
    từ A-chi-ram sinh ra chi tộc A-chi-ram,
    39từ Sê-phu-pham sinh ra chi tộc Sê-phu-pham,
    từ Hu-pham sinh ra chi tộc Hu-pham.
    40Các ngươi của Bê-la là A-rết và Na-a-man,
      từ A-rết sinh ra chi tộc A-rết,
      từ Na-a-man sinh ra chi tộc Na-a-man.
41Đó là các chi của chi tộc Bên-gia-min, có 45.600 người.
42Con cháu Đan, tính từng chi tộc:
    Từ Su-cham sinh ra chi tộc Su-cham.
43Chi tộc Đan chỉ có một chi tộc, chi tộc Su-cham có 64.400 người.
44Con cháu A-se, tính từng chi tộc:
    từ Im-na sinh ra chi tộc Im-na,
    từ Ích-vi sinh ra chi tộc Ích-vi,
    từ Bê-ri-a sinh ra chi tộc Bê-ri-a.
    45Các người của Bê-ri-a:
      Từ Hê-be sinh ra chi tộc Hê-be,
      từ Manh-ki-ên sinh ra chi tộc Manh-ki-ên.
  46(A-se có một con gái tên là Sê-rách).
47Đó là các chi tộc của chi tộc A-se, có 53.400 người.
48Con cháu Nép-ta-li tính từng chi tộc:
    Từ Giát-sê-ên sinh ra chi tộc Giát-sê-ên,
    từ Gu-ni sinh ra chi tộc Gu-ni,
    49từ Giê-se sinh ra chi tộc Giê-se,
    từ Si-lem sinh ra chi tộc Si-lem.
50Đó là các chi tộc của chi tộc Nép-ta-li, có 45.400 người.
51Vậy trong Y-sơ-ra-ên, tổng số người được kiểm tra là 601.730 người.
52CHÚA phán bảo Môi-se: 53“Đất sẽ được chia cho họ làm cơ nghiệp căn cứ trên dân số. 54Chi tộc đông dân sẽ được nhiều đất, chi tộc ít dân sẽ được ít đất. Mỗi chi tộc sẽ nhận được đất tùy theo dân số kiểm tra. 55Người ta sẽ dùng lối bốc thăm chia đất, mỗi phần mang tên một chi tộc. 56Cơ nghiệp của họ sẽ được bắt thăm giữa những chi tộc đông dân và những chi tộc ít dân.”
57Người Lê-vi cũng được kiểm tra, tính từng chi tộc:
    Từ Ghẹt-sôn sinh ra chi tộc Ghẹt-sôn,
    từ Kê-hát sinh ra chi tộc Kê-hát,
    từ Mê-ra-ri sinh ra chi tộc Mê-ra-ri.
    58Các chi tộc khác thuộc chi tộc Lê-vi là:
    chi tộc Líp-ni,
    chi tộc Hếp-rôn,
    chi tộc Mách-li,
    chi tộc Mu-si,
    chi tộc Cô-rê.
 (Kê-hát sinh Am-ram.
59Lê-vi lúc còn ở Ai-cập sinh ra một người con gái tên là Giô-kê-bết. Am-ram cưới Giô-kê-bết sinh A-rôn, Môi-se và một người con gái tên là Mi-ri-am. 60A-rôn sinh Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 61Na-đáp và A-bi-hu chết khi dâng lửa lạ trước mặt CHÚA).
62Tổng số người nam thuộc chi tộc Lê-vi, từ một tháng trở lên, là 23.000 người. Họ không được kiểm tra.
63Đó là cuộc kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên do Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa thực hiện trong đồng bằng Mô-áp, bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô. 64Không một ai trong số những người này có tên trong kỳ kiểm tra lần trước do Môi-se và thầy tế lễ A-rôn thực hiện trong sa mạc Si-nai. 65Vì CHÚA có phán về những người trước rằng: “Họ phải chết trong sa mạc”, nên không còn một ai sống sót, trừ Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun.