33

1Lộ trình và các địa điểm hạ trại từ Ai-cập đến Giô-đanh. 2Đây là các địa điểm dân Y-sơ-ra-ên hạ trại sau khi rời Ai-cập tiến lên theo hàng ngũ dưới quyền chỉ huy của Môi-se và A-rôn. Môi-se vâng lịnh CHÚA ghi chép cuộc hành trình của nhân dân theo thứ tự các địa điểm hạ trại. Đây là các chặn đường: 3dân Y-sơ-ra-ên từ Ram-se lên đường ngày mười lăm tháng giêng, một ngày sau Lễ Vượt Qua, họ anh dũng kéo ra trước mắt toàn dân Ai-cập. 4Dân ấy đang chôn cất các con trai đầu lòng mà CHÚA đã đánh hạ, vì Chúa đã đoán phạt các thần của họ.
5Sau khi bỏ Ram-se, dân Y-sơ-ra-ên hạ trại tại Su-cốt; 6rời Su-cốt và hạ trại tại Ê-tam; nơi giáp ranh sa mạc; 7rời Ê-tam quay lại Phi-Ha-hi-rốt, phía đông Ba-an Sê-phôn, và hạ trại tại Mích-đôn.
8Họ rời Phi-Ha-hi-rốt, đi qua giữa biển mà vào sa mạc; đi được ba ngày trong sa mạc Ê-tam, họ hạ trại tại Ma-ra. 9Rời Ma-ra họ đến Ê-lim; là nơi có mười hai dòng suối và bảy mươi cây chà là và hạ trại tại đó.
10Rời Ê-lim, họ hạ trại bên bờ Hồng-hải;
11rời bờ Hồng Hải họ đóng trại trong sa mạc Sin.
12Rời sa mạc Sin họ đóng trại tại Đáp-ca.
13Rời Đáp-ca họ hạ trại tại A-lúc.
14Rời A-lúc họ hạ trại tại Rê-phi-đim, là nơi không có nước ngọt cho người ta uống.
15Rời Rê-phi-đim họ hạ trại trong sa mạc Si-nai.
16Rời sa mạc Si-nai họ hạ trại tại Kíp-rốt-Ha-tha-va.
17Rời Kíp-rốt-Ha-tha-va họ hạ trại tại Hát-sê-rốt.
18Rời Hát-sê-rốt họ hạ trại tại Rít-ma.
19Rời Rít-ma họ hạ trại tại Ri-môn-Phê-rết.
20Rời Ri-môn-Phê-rết họ hạ trại tại Líp-ma.
21Rời Líp-ma họ hạ trại tại Ri-sa.
22Rời Ri-sa họ hạ trại tại Kê-hê-la-tha.
23Rời Kê-hê-la-tha họ hạ trại tại núi Sê-phe.
24Rời núi Sê-phe họ hạ trại tại Ha-ra-đa.
25Rời Ha-ra-đa họ hạ trại tại Mác-hê-lốt.
26Rời Mác-hê-lốt họ hạ trại tại Ta-hát.
27Rời Ta-hát họ hạ trại tại Ta-rách.
28Rời Ta-rách họ hạ trại tại Mít-ga.
29Rời Mít-ga họ hạ trại tại Hách-mô-na.
30Rời Hách-mô-na họ hạ trại tại Mô-sê-rốt.
31Rời Mô-sê-rốt họ hạ trại tại Bê-nê-Gia-can.
32Rời Bê-nê-Gia-can họ hạ trại tại Hô-ghi-gát.
33Rời Hô-ghi-gát họ hạ trại tại Dốt-ba-tha.
34Rời Dốt-ba-tha họ hạ trại tại Áp-rô-na.
35Rời Áp-rô-na họ hạ trại tại Ê-xi-ôn-Ghê-be.
36Rời Ê-xi-ôn-Ghê-be họ hạ trại trong sa mạc Xin, nghĩa là tại Ca-đê.
37Rời Ca-đê họ hạ trại tại núi Hô-rơ, ở chót đầu xứ Ê-đôm. 38Theo lệnh CHÚA, thầy tế lễ A-rôn leo lên núi Hô-rơ rồi qua đời ngày mồng một tháng năm năm thứ bốn mươi sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. 39A-rôn hưởng thọ được một trăm hai mươi ba tuổi khi qua đời trên núi Hô-rơ.
40Vua A-hát người Ca-na-an qua sông tại miền nam Ca-na-an đã nghe tin dân Y-sơ-ra-ên sắp đến nơi.
41Rời núi Hô-rơ họ hạ trại tại Xa-mô-na.
42Rời Xa-mô-na họ hạ trại tại Phu-nôn.
43Rời Phu-nôn họ hạ trại tại Ô-bốt.
44Rời Ô-bốt họ hạ trại tại Y-giê-A-ba-rim, trên bờ cõi Mô-áp.
45Rời Y-giê-A-ba-rim, họ hạ trại tại Đi-bôn-Gát.
46Rời Đi-bôn-Gát, họ hạ trại tại Anh-môn Đíp-lát-tha-im.
47Rời Anh-môn Đíp-lát-tha-im, họ hạ trại trên núi A-ba-rim, gần Nê-bô.
48Rời núi A-ba-rim, họ hạ trại trong đồng ruộng Mô-áp bên sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô.
49Tại đồng bằng Mô-áp, họ hạ trại dọc sông Giô-đanh từ Bết-giê-si-mốt cho đến A-bên Si-tim.
50Trong đồng bằng Mô-áp bên sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, CHÚA bảo Môi-se: 51“Con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên, khi các ngươi qua sông Giô-đanh để vào xứ Ca-na-an, 52hãy đuổi tất cả dân cư trong xứ đi. Hãy tiêu diệt các tượng chạm và tượng đúc và phá đổ tất cả các nơi cao của họ. 53Hãy chiếm hữu đất đai và định cư tại đó vì Ta đã ban cho các ngươi chiếm hữu xứ ấy. 54Hãy bắt thăm chia đất theo chi tộc họ, cho nhóm đông được hưởng miếng đất lớn, nhóm nhỏ được hưởng miếng đất nhỏ, và được làm chủ miếng đất ấy. Hãy phân phối đất đai theo tông chi tộc.
55Nhưng nếu các ngươi không đuổi dân cư trong xứ, những kẻ các ngươi cho ở lại sẽ như gai đâm trong mắt, chông xóc vào hông. Họ sẽ gây rối cho các ngươi trong xứ các ngươi ở. 56Lúc ấy, Ta sẽ làm cho các ngươi điều Ta đã làm cho họ.”