34

Ranh Giới Các Chi Tộc

1CHÚA bảo Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên: 2“Khi các ngươi vào Ca-na-an là đất Ta cho làm sản nghiệp, giới hạn đất ấy sẽ được ấn định như sau:
3Về phía nam, đất gồm có sa mạc Xin, chạy dọc theo ranh nước Ê-đôm. Khởi đầu từ mũi Biển Chết về phía đông, 4Biên giới phía nam của dốc núi Ạc-ráp-bim, tiếp tục chạy dài đến sa mạc Xin, sâu xuống đến phía nam của Ca-đê Ba-nê-a rồi từ đấy chạy đến Hát-sa-át-đa, ngang qua Át-môn. 5Từ Át-môn, biên giới sẽ quay qua suối Ai-cập và dừng lại ở biển Địa Trung Hải.
6Biên giới phía tây là bờ Địa Trung Hải.
7Biên giới phía bắc chạy từ Địa Trung Hải cho đến núi Hô-rơ. 8Từ đấy vạch một đường đến lối vào Ha-mát, qua sông Xê-đát, 9Xíp-rôn và chấm dứt ở Hát-sa-ê-nan.
10Biên giới phía đông sẽ bắt đầu từ Hát-sa-ê-nan chạy đến Sê-pham, 11từ đó xuống Ríp-lát về phía đông của A-in, rồi tiếp tục xuống nữa cho đến khi giáp phía đông của biển Ki-nê-rết. 12Từ biển Ki-nê-rết, biên giới chạy dọc theo sông Giô-đanh và chấm dứt ở Biển Chết.”
13Môi-se nói: “Đó là đất của chín chi tộc mới. Họ sẽ bắt thăm chia đất theo lệnh của CHÚA, 14vì chi tộc Ru-bên, Gát và phân nửa chi tộc Ma-na-se 15đã nhận phần đất của mình bên bờ phía đông sông Giô-đanh.”
16CHÚA lại bảo Môi-se: 17“Sau đây là những người có trách nhiệm chia đất: Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai của Nun, 18và mỗi chi tộc một nhà lãnh đạo. 19Đây là danh sách các nhà lãnh đạo các chi tộc:
  Ca-lép, con trai Giê-phu-nê
    đại diện Giu-đa.
  20Sê-mu-ên, con A-mi-hút,
    đại diện cho chi tộc Si-mê-ôn;
  21Ê-li-đát, con Kít-long,
    đại diện Bên-gia-min;
  22Bu-ki, con Giốc-đi,
    đại diện Đan;
  23Ha-ni-ên, con Ê-phát,
    đại diện Ma-na-se.
  24Kê-mu-ên, con Síp-tan,
    đại diện Ép-ra-im.
  25Ê-li-sa-phan, con Phác-nát,
    đại diện Sa-bu-luân,
  26Pha-ti-ên, con A-xan,
    đại diện Y-sa-ca;
  27A-hi-hút, con Sê-lô-mi,
    đại diện A-se
  28Phê-đa-ên, con A-mi-hút,
    đại diện chi tộc Nép-ta-li.
29Đó là những người Ta chỉ định đứng ra chia đất Ca-na-an cho người Y-sơ-ra-ên.”