Giới Thiệu

 Sách I-sa được đặt tên theo tiên tri I-sa, một vị tiên tri lớn của người Do Thái sống vào khoảng thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên. Sách I-sa được coi là một trong những sách Kinh Thánh Cựu Ước quan trọng nhất và được trích dẫn rất nhiều trong Kinh Thánh Tân Ước. Sách có thể gồm có hai phần lớn:
 1. Chương 1–39 nói về tội lỗi, sự không vâng lời và thiếu tin cậy vào Đức Chúa Trời của giới lãnh đạo cũng như dân chúng Do Thái. Tiên tri I-sa cũng cảnh cáo họ về tai họa khủng khiếp sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục bất tuân lời Chúa. Đức Chúa Trời cũng hình phạt các nước ngoại quốc khác. Ngoài ra tiên tri I-sa cũng nói tiên tri về một thời đại thái bình và một hậu tự của vua Đa-vít, một vị vua lý tưởng sẽ đến trị vì.
 2. Chương 40–66 nói về sự an ủi của Chúa, người đầy tớ chịu khổ và giải cứu dân Chúa. Tiên tri I-sa cũng mô tả sự vinh quang của Si-ôn trong tương lai.

Bố Cục

1. Cảnh cáo và lời hứa 1:1–12:6
2. Hình phạt các nước 13:1–23:18
3. Chúa phán xét thế giới 24:1–27:13
4. Các lời cảnh cáo và lời hứa khác 28:1–35:10
5. Vua Ê-xê-chia và nước A-si-ri 36:1–39:8
6. Các lời hứa và hy vọng 40:1–55:13
7. Cảnh cáo và lời hứa 56:1–66:24