2

1Lời mà I-sa, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2Việc sẽ xảy ra vào những ngày sau cùng:
  Núi của nhà CHÚA sẽ được
   Vững lập trên đỉnh các núi,
  Được nâng cao hơn các đồi,
   Và mọi quốc gia sẽ đổ về đó.
3Nhiều dân tộc sẽ đến và nói:
  “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi CHÚA,
   Đến nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
  Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài,
   Để chúng ta đi trong đường Chúa.”
  Vì Kinh Luật sẽ ra từ Si-ôn
   Và lời của CHÚA sẽ đến từ Giê-ru-sa-lem.
  4Ngài sẽ xét đoán giữa các quốc gia
   Và phân xử cho nhiều dân tộc.
  Và họ sẽ lấy gươm rèn thành lưỡi cày,
   Lấy giáo rèn thành lưỡi liềm.
  Nước này sẽ không tuốt gươm ra nghịch cùng nước khác;
   Họ sẽ không còn học tập chiến tranh.
  5Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến.
   Chúng ta hãy đi trong ánh sáng của CHÚA.
  6Thật vậy, Ngài đã từ bỏ dân Ngài,
   Là nhà Gia-cốp,
  Vì họ đầy dẫy các thói tục đông phương
   Và thầy bói như người Phi-li-tin;
   Bắt tay với con cái người ngoại quốc.
  7Đất họ đầy bạc và vàng,
   Châu báu vô tận,
  Đất họ đầy ngựa
   Và xe ngựa vô số.
  8Đất họ đầy tượng thần;
   Họ quì lạy đồ tay mình làm ra,
   Là vật ngón tay họ đã tạo nên.
  9Nhưng phàm nhân sẽ bị nhục nhã,
   Loài người sẽ bị hạ thấp.
   Nên, xin Ngài đừng tha thứ chúng.
  10Hãy chui vào trong đá,
   Trốn trong bụi đất
  Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA
   Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài.
  11Con mắt kiêu căng của phàm nhân sẽ bị nhục nhã;
   Sự cao ngạo của loài người sẽ bị hạ thấp.
  Vào ngày ấy chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao.
  12Vì có một ngày CHÚA Vạn Quân sẽ đến nghịch
   Cùng tất cả những kẻ kiêu căng,
   Kẻ cao ngạo cùng tất cả những kẻ kiêu kỳ;
   Nó sẽ bị hạ thấp;
  13Cũng sẽ nghịch cùng tất cả cây tùng của Li-ban, cao ngạo và kiêu kỳ;
   Cùng tất cả cây sồi của Ba-san.
  14Cũng sẽ nghịch cùng tất cả núi cao,
   Tất cả đồi lớn,
  15Cũng sẽ nghịch cùng tất cả tháp cao,
   Mọi thành vững chắc,
  16Cũng sẽ nghịch cùng tất cả tầu bè của Ta-rê-si,
   Mọi tàu sang trọng.
  17Sự kiêu căng của phàm nhân sẽ bị hạ thấp;
   Sự cao ngạo của loài người sẽ bị nhục nhã.
  Vào ngày ấy chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao.
   18Và các tượng thần sẽ hoàn toàn biến mất.
  19Người ta sẽ chui vào hang đá,
   Vào hầm dưới đất
  Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA
   Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài
   Khi Ngài đứng lên làm rung chuyển quả đất.
  20Vào ngày ấy, người ta sẽ ném
   Cho chuột, cho dơi
  Những tượng thần bằng bạc, bằng vàng
   Mà người ta đã làm ra để thờ lạy,
  21Đặng chui vào hang đá,
   Vào khe đá
  Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA
   Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài
   Khi Ngài đứng lên làm rung chuyển quả đất.
  22Chớ nương cậy nơi phàm nhân,
   Là loài chỉ có hơi thở nơi lỗ mũi;
  Chúng có gì đáng kể đâu?