34

Sự Phán Xét Các Nước

  1Hỡi các nước, hãy đến gần mà nghe;
   Hỡi các dân, hãy chú ý,
  Hỡi quả đất và các vật đầy dẫy trên đất,
   Hỡi thế giới và các vật ra từ thế giới, hãy nghe!
  2Vì CHÚA thịnh nộ cùng tất cả các nước;
   Ngài nổi giận nghịch cùng tất cả các đạo quân của họ.
  Ngài đã định cho họ bị diệt vong
   Và giao họ cho sự tàn sát.
  3Kẻ bị giết của chúng sẽ bị ném ra ngoài,
   Mùi hôi thối của các xác chết xông lên,
   Núi non tràn ngập những máu.
  4Tất cả các thiên thể trên trời sẽ tiêu tan;
   Các từng trời sẽ cuộn lại như cuốn sách.
  Tất cả các thiên thể sẽ rơi xuống
   Như lá nho,
   Rụng như trái vả non rơi từ cây vả.
  5Khi lưỡi gươm Ta đã uống say trên trời,
   Này, nó sẽ giáng xuống Ê-đôm,
   Xuống dân đã bị định diệt vong để chịu đoán xét.
  6Gươm của CHÚA đầy máu,
   Vấy mỡ,
  Là máu của cừu và dê,
   Mỡ trên trái cật của cừu đực.
  Vì CHÚA có một tế lễ ở Bốt-ra,
   Một cuộc tàn sát lớn trên đất Ê-đôm.
  7Các bò rừng sẽ ngã xuống với chúng;
   Cả bò tót tơ lẫn bò đực mạnh mẽ.
  Đất đai chúng nó sẽ say vì máu,
   Bụi đất sẽ đượm những mỡ.
  8Vì CHÚA có một ngày báo thù,
   Một năm báo trả vì cớ Si-ôn.
  9Các suối của Ê-đôm sẽ trở thành nhựa thông,
   Bụi đất trở thành diêm sinh.
   Đất đai nó trở thành nhựa thông bùng cháy
  10Suốt ngày đêm không tắt;
   Khói bốc lên mãi mãi;
  Nó sẽ bị hoang phế từ đời nọ sang đời kia,
   Muôn đời sẽ không ai đi qua đó.
  11Con bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy nó,
   Cú và quạ sẽ ở tại đó.
  Ngài sẽ căng cái dây
   Rối loạn trên nó,
   Và đo bằng thước trống không.
  12Những người quý tộc của họ sẽ không có gì để gọi là vương quốc.
   Tất cả các hoàng tử đều như không.
  13Gai sẽ mọc trên các lâu đài;
   Bụi gai và gai gốc sẽ mọc trên thành lũy chúng.
  Nó sẽ trở thành hang chó rừng,
   Và nơi ở của chim đà điểu.
  14Thú rừng sẽ gặp chó rừng,
   Dê rừng đực gọi nhau.
  Loài chim ăn đêm nghỉ ngơi ở đó
   Và chúng tìm được nơi an nghỉ.
  15Chim cú sẽ làm tổ ở đó, đẻ trứng,
   Ấp cho nở và gom con lại dưới bóng cánh mình.
  Tại đó, chim ưng cũng tụ họp lại,
   Cả trống lẫn mái với nhau.
16Hãy tìm kiếm sách của CHÚA và đọc đi.
  Trong những con vật này không thiếu một con nào,
   Không một con nào thiếu đôi.
  Vì ấy là miệng Ngài đã truyền lệnh
   Và thần linh của Ngài tụ họp chúng lại.
  17Chính Ngài đã bắt thăm cho chúng nó,
   Tay Ngài đã dùng dây phân ranh cho chúng.
  Các thú vật ấy sẽ chiếm cứ đất này mãi mãi,
   Chúng sẽ ở đó đời đời.