40

Dân Chúa Được Yên Ủi

  1Đức Chúa Trời của các ngươi phán:
   Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta.
  2Hãy dịu dàng nói với Giê-ru-sa-lem,
   Hãy thông báo cho nàng rằng:
  Sự lao khổ của nàng đã chấm dứt;
   Tội lỗi nàng đã được trả thay,
  Vì tất cả tội lỗi mình,
   Nàng đã nhận gấp đôi từ tay CHÚA.
  3Có tiếng kêu rằng:
  “Hãy chuẩn bị trong đồng hoang
   Một con đường cho CHÚA.
  Hãy làm ngay thẳng đường cái trong sa mạc
   Cho Đức Chúa Trời chúng ta.
  4Mọi thung lũng sẽ được nâng cao,
   Mọi núi đồi sẽ bị hạ thấp.
  Những nơi gồ ghề sẽ thành bằng phẳng,
   Những chỗ lồi lõm sẽ trở nên đồng bằng.
  5Bấy giờ vinh quang của CHÚA sẽ được khải thị
   Và mọi người đều sẽ thấy


  6Có tiếng nói: “Hãy kêu lên.”
   Tôi hỏi: “Tôi sẽ kêu gì đây?”
  Tất cả mọi người chỉ là cỏ,
   Mọi sự đẹp đẽ của họ như hoa ngoài đồng.
  7Cỏ khô, hoa rụng
   Khi hơi thở CHÚA thổi qua chúng.
   Thật vậy, loài người chỉ là cỏ.
  8Cỏ khô, hoa rụng
   Nhưng Lời Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời.
  9Hỡi người đem tin mừng đến cho Si-ôn,
   Hãy đi lên trên núi cao.
  Hỡi người loan báo tin mừng cho Giê-ru-sa-lem,
   Hãy hết sức cất tiếng lên,
  Hãy cất tiếng lên, đừng sợ.
   Hãy nói với các thành của Giu-đa rằng:
   “Đức Chúa Trời của các ngươi đây.”
  10Kìa, CHÚA đến với quyền năng
   Và Ngài dùng cánh tay mình cai trị.
  Kìa, Ngài đem phần thưởng đến với Ngài
   Và sự báo trả ở trước mặt Ngài.
  11Ngài sẽ chăn dắt đàn chiên mình như người chăn chiên,
   Gom những chiên con trong cánh tay,
  Ẵm chúng vào lòng
   Và nhẹ nhàng dẫn các chiên mẹ.
  12Ai đã dùng lòng bàn tay đong nước biển,
   Gang bàn tay đo các tầng trời?
  Lấy đấu đong bụi đất?
   Cân núi trên bàn cân
   Và đồi trên cán cân?
  13Ai có thể lường được Thần của CHÚA?
   Và ai là cố vấn để dạy Ngài?
  14Ngài đã tham khảo ai để được khai sáng?
   Ai sẽ dạy Ngài con đường công bình?
  Ai sẽ dạy Ngài tri thức?
   Ai sẽ chỉ cho Ngài con đường hiểu biết?
  15Kìa, các dân khác nào giọt nước trong chậu,
   Bị kể như bụi trên bàn cân.
   Kìa, Ngài cầm các hải đảo lên như hạt bụi.
  16Li-ban sẽ không có đủ củi đốt,
   Cũng không đủ thú vật để làm tế lễ thiêu.
  17Trước mặt Ngài tất cả các nước đều như không,
   Chúng bị kể như chưa có
   Và hư vô.
  18Các ngươi sẽ ví Đức Chúa Trời với ai?
   Lấy hình ảnh nào để sánh với Ngài?
  19Một tượng thần mà người thợ đúc?
   Rồi thợ bạc bọc vàng
   Và làm cho các dây chuyền bằng bạc.
  20Một người nghèo khi dâng lễ vật
   Thì chọn gỗ không mục.
  Người tìm một thợ khéo
   Tạc một bức tượng vững chắc không đổ.
  21Các ngươi chưa biết sao?
   Các ngươi chưa nghe sao?
  Từ lúc ban đầu các ngươi chưa được bảo cho sao?
   Từ khi nền quả đất được lập các ngươi chưa hiểu sao?
  22Đấng ngự trên vòm quả đất và này,
   Dân cư trên đất như châu chấu vậy.
  Ngài kéo các từng trời ra như bức màn;
   Ngài căng chúng lên như lều để ở.
  23Ngài làm cho các hoàng tử trở nên không,
   Khiến các kẻ cai trị quả đất trở thành hư vô.
  24Họ vừa mới được trồng,
   Họ vừa mới được gieo,
   Cây vừa mới đâm rễ trong đất
  Thì CHÚA thổi qua và chúng khô héo;
   Nầy, một cơn gió lốc đùa chúng đi như rơm rạ.
  25Đấng Thánh phán: “Các ngươi sẽ so sánh Ta với ai?
   Ta sẽ giống ai?”
  26Hãy ngước mắt lên cao,
   Và nhìn xem ai đã sáng tạo ra những vật này?
  Ai là Đấng đem các thiên thể đến theo số lượng
   Và gọi tất cả thiên thể bằng tên?
  Vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng mạnh mẽ của Ngài
   Không một thiên thể nào thiếu.
  27Hỡi Gia-cốp, tại sao ngươi nói;
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, tại sao ngươi tuyên bố rằng:
  “Đường lối tôi bị che khuất khỏi CHÚA!
   Đức Chúa Trời của tôi không quan tâm đến quyền lợi tôi!”
  28Ngươi không biết sao?
   Ngươi chưa nghe sao?
  CHÚA là Đức Chúa Trời đời đời.
   Ngài là Đấng sáng tạo các đầu cùng quả đất.
  Ngài không kiệt sức cũng không mỏi mệt,
   Và sự hiểu biết của Ngài không thể dò được.
  29Ngài ban năng lực cho người kiệt lực;
   Ngài thêm sức cho kẻ thiếu sức.
  30Ngay cả người trẻ tuổi cũng sẽ kiệt lực và mệt mỏi;
   Các thanh niên sẽ vấp và ngã quỵ.
  31Nhưng ai trông cậy nơi CHÚA
   Sẽ được phục hồi sức mới,
  Cất cánh bay cao như chim phượng hoàng;
   Chạy mà không mệt nhọc,
   Đi mà không kiệt sức.