46

  1Bên cúi đầu, Nê-bô gò lưng,
   Các tượng của chúng được chở trên lưng thú và súc vật.
  Những tượng các ngươi mang đè nặng
   Như những gánh nặng trên các con thú mệt mỏi.
  2Chúng nó cùng nhau cúi đầu, gò lưng;
   Không thể nào cất bỏ gánh nặng.
   Nhưng chính họ lại bị bắt đi làm phu tù.
  3“Hỡi nhà Gia-cốp,
   Hỡi tất cả những người còn lại của nhà Y-sơ-ra-ên,
  Hãy nghe Ta. Ta đã bồng ngươi từ khi mới sinh,
   Ta đã bế ngươi từ trong lòng mẹ.
  4Cho đến khi các ngươi già cả, Ta vẫn là Đấng ấy;
   Cho đến lúc tóc bạc, Ta sẽ gánh vác các ngươi.
  Ta đã tạo ra thì Ta sẽ bồng bế,
   Ta sẽ gánh vác và Ta sẽ giải cứu các ngươi.
  5Các ngươi nghĩ Ta giống ai? Ta bằng ai?
   Các ngươi so sánh Ta với ai? Để thấy rằng chúng ta giống nhau?
  6Người ta lấy vàng trong bị,
   Cân bạc trên cân.
  Họ thuê một thợ bạc làm ra một thần
   Rồi quỳ xuống thờ lạy.
  7Họ vác tượng thần trên vai, khiêng đi.
   Họ đặt tượng vào chỗ của nó thì nó đứng,
   Không dời khỏi chỗ.
  Nếu có ai kêu cầu cùng tượng thần, thần không đáp lời,
   Không cứu họ thoát nạn được.
  8Hãy nhớ điều này, hãy suy xét.
   Hỡi những kẻ phạm tội, hãy nhớ lại trong lòng.
  9Hãy nhớ lại những việc thời xưa.
   Vì Ta là Đức Chúa Trời, không có trời nào khác;
   Ta là Đức Chúa Trời, không có ai giống như Ta.
  10Ta tuyên bố sự cuối cùng từ buổi ban đầu,
   Ta tuyên bố từ thời cổ đại những việc chưa xảy ra.
  Ta phán: Mục đích của Ta sẽ đứng vững,
   Ta sẽ làm tất cả những gì Ta đẹp ý.
  11Ta gọi chim săn mồi từ phương đông;
   Gọi người thực hiện mục đích Ta từ miền đất xa xôi.
  Điều Ta đã phán, Ta sẽ hoàn thành,
   Điều Ta đã định, Ta sẽ thực hiện.
  12Hỡi những người có lòng chai đá,
   Xa cách sự công chính, hãy nghe Ta.
  13Ta đem sự công chính Ta đến gần,
   Nó không xa đâu;
   Sự cứu rỗi của Ta sẽ không chậm trễ.
  Ta sẽ ban sự cứu rỗi tại Si-ôn
   Cho Y-sơ-ra-ên, là vinh quang của Ta.