53

Tôi Tớ Chịu Khổ

  1Ai tin điều chúng tôi đã nghe?
   Và cánh tay của CHÚA đã bày tỏ cho ai?
  2Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cây non;
   Như cái rễ từ đất khô khan.
  Người không có hình dung, cũng không uy nghi để chúng ta nhìn ngắm;
   Người cũng không có bề ngoài để chúng ta ưa thích.
  3Người bị người ta khinh bỉ và ruồng bỏ;
   Là người chịu đau khổ và biết sự đau ốm.
  Người như kẻ giấu mặt trước chúng ta;
   Người bị khinh bỉ; chúng ta cũng không xem người ra gì.
  4Thật, chính người đã mang những bệnh tật của chúng ta
   Và gánh những đau khổ của chúng ta.
  Nhưng chúng ta lại tưởng
   Người bị Đức Chúa Trời đánh, phạt và bị khổ sở.
  5Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta,
   Bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta.
  Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an,
   Vết thương người mang để chúng ta được chữa lành.
  6Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc,
   Mỗi người đi theo đường lối riêng của mình.
  Nhưng CHÚA đã chất
   Tội lỗi của tất cả chúng ta trên người.
  7Người bị áp bức và khổ sở
   Nhưng không hề mở miệng.
  Như chiên bị dẫn đi làm thịt,
   Như cừu câm nín đứng trước kẻ hớt lông;
   Người không hề mở miệng.
  8Người đã bị ức hiếp, xử đoán và giết đi.
   Những người đồng thời với người có ai suy xét rằng
  Người bị cắt đứt khỏi đất người sống
   Là vì tội lỗi dân Ta đáng bị đánh phạt.
  9Người ta đã đặt mồ người chung với những kẻ ác
   Và khi chết người được chôn với một người giầu có,
  Dù người đã không hành động hung bạo
   Và miệng không hề lừa dối.
  10Nhưng CHÚA bằng lòng để người bị chà đạp và đau đớn
   Khi người dâng mạng sống mình làm tế lễ chuộc tội.
  Người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ lâu dài
   Và nhờ tay người, ý của CHÚA sẽ được thành đạt.
  11Do sự thống khổ của linh hồn mình
   Người sẽ thấy ánh sáng.
  Nhờ sự hiểu biết của mình người sẽ hài lòng. Người công chính tức là tôi tớ Ta sẽ làm cho nhiều người được công chính
   Và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.
  12Cho nên Ta sẽ chia phần cho người cùng với những người vĩ đại
   Và người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh.
  Vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết,
   Bị liệt vào hàng tội nhân.
  Nhưng thật ra chính người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người
   Và cầu thay cho những kẻ tội lỗi.