61

Tin Mừng

  1Thần của CHÚA ở trên Ta
   Vì CHÚA đã xức dầu cho Ta
   Đặng loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khổ.
  Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ,
   Công bố tự do cho những kẻ bị tù đầy,
   Loan tin phóng thích cho những người bị xiềng xích;
  2Công bố năm thi ân của CHÚA
   Và ngày báo trả của Đức Chúa Trời chúng ta;
  Ngài sai Ta đi an ủi mọi kẻ than khóc;
   3Đặng ban cho những kẻ than khóc ở Si-ôn
  Mão hoa
   Thay vì tro bụi,
  Dầu vui vẻ
   Thay vì than khóc,
  Áo choàng ca ngợi
   Thay vì tinh thần sầu thảm;
  Họ sẽ được gọi là cây sồi công chính,
   Cây CHÚA đã trồng
   Để bày tỏ vinh hiển Ngài.
  4Họ sẽ xây lại những nơi đổ nát xưa,
   Dựng lại những chỗ hoang phế cũ,
  Tu bổ các thành đổ nát,
   Những nơi hoang phế từ bao thế hệ.
  5Kiều dân sẽ đứng chăn cừu cho các ngươi,
   Người ngoại quốc sẽ cầy ruộng và làm vườn nho các ngươi.
  6Còn các ngươi sẽ được gọi là thầy tế lễ của CHÚA;
   Người ta sẽ xưng các ngươi là người phụng sự Đức Chúa Trời chúng ta.
  Các ngươi sẽ hưởng của cải của các dân
   Và hãnh diện trong vinh hoa của họ.
  7Thay vì hổ thẹn,
   Dân Ta sẽ hưởng gấp đôi,
  Thay vì nhục nhã
   Họ sẽ vui mừng vì phần điền sản của mình;
  Cho nên họ sẽ sở hữu gấp đôi phần điền sản trong xứ
   Và được vui mừng đời đời.
  8Vì Ta là CHÚA; Ta yêu công bình,
   Ghét trộm cướp trong tế lễ thiêu,
  Nhưng theo lòng thành tín của Ta, Ta sẽ thưởng công cho chúng
   Và lập giao ước đời đời với chúng.
  9Dòng dõi họ sẽ được nổi tiếng trong các nước,
   Con cháu họ sẽ nổi danh giữa các dân.
  Tất cả những ai thấy họ đều công nhận
   Rằng họ là dòng dõi được CHÚA ban phước.
  10Trong CHÚA, ta sẽ rất vui mừng,
   Linh hồn ta sẽ hân hoan nơi Đức Chúa Trời ta;
  Vì Ngài mặc cho ta áo cứu rỗi;
   Khoác cho ta áo choàng công chính
  Giống chàng rể khăn áo như thầy tế lễ,
   Như cô dâu trang sức bằng nữ trang.
  11Vì như đất đai làm chồi mọc lên,
   Vườn tược làm hạt giống nẩy mầm thể nào
  Thì CHÚA sẽ làm cho sự công chính
   Và lời ca ngợi trổi lên trước mặt muôn dân thể ấy.