9

  1Dân đi trong bóng tối
   Đã thấy ánh sáng lớn;
  Ánh sáng đã chiếu trên những kẻ cư ngụ
   Trong vùng đất tối tăm.
  2Ngài làm cho nước này gia tăng bội phần,
   Ban cho họ sự vui mừng,
  Là niềm vui trước mặt Ngài;
   Họ vui mừng như trong ngày mùa gặt,
  Như niềm vui của người
   Phân chia chiến lợi phẩm.
  3Vì như trong thời Ma-đi-an,
   Ngài đã bẻ ách gánh nặng,
   Bẻ gãy đòn trên vai,
   Và roi của kẻ áp bức họ.
  4Vì tất cả giày dép đã dùng trong chiến trận,
   Áo giáp đã vấy máu
  Đều sẽ bị thiêu hủy
   Như nhiên liệu đốt cháy.
  5Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta,
   Chúng ta đã được ban cho một con trai.
   Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài,
  Tên Ngài sẽ được xưng là
   Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng,
   Cha Đời Đời, Hoàng Tử Bình An.
  6Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng,
   Nền hòa bình của Ngài sẽ vô tận
  Trên ngôi Đa-vít
   Và cho vương quốc mình.
  Ngài sẽ thiết lập và giữ gìn nó
   Trong công bình và công chính
   Từ nay cho đến đời đời.
  Lòng sốt sắng của CHÚA Vạn Quân
   Sẽ làm điều này.
  7Chúa truyền một lời nghịch cùng Gia-cốp,
   Nó giáng xuống Y-sơ-ra-ên.
  8Toàn dân sẽ biết điều đó,
   Tức là Ép-ra-im và cư dân Sa-ma-ri
  Với lòng kiêu căng,
   Trịch thượng nói rằng:
  9“Gạch đã đổ
   Nhưng chúng ta sẽ xây lại bằng đá khối,
  Cây sung đã bị đốn ngã
   Nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây tùng.”
  10Nhưng CHÚA dấy lên kẻ đối nghịch của Rê-xin chống lại chúng
   Và khích động kẻ thù họ lên.
  11Dân Sy-ri phía trước và dân Phi-li-tin phía sau
   Sẽ há miệng lớn nuốt Y-sơ-ra-ên.
  Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi,
   Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.
  12Nhưng dân chúng không quay trở lại cùng Đấng đã đánh mình,
   Cũng không tìm kiếm CHÚA Vạn Quân.
  13Nên, trong một ngày CHÚA sẽ cắt đứt Y-sơ-ra-ên, cả đầu và đuôi,
   Cả cành dương lẫn cây sậy.
  14Đầu là các trưởng lão và bậc tôn trọng
   Và đuôi là tiên tri dạy điều dối trá.
  15Những người lãnh đạo dân này đã lạc lối,
   Còn những người được hướng dẫn thì bị đánh lừa.
  16Cho nên Chúa sẽ không đẹp lòng giới trai trẻ,
   Cũng không thương xót trẻ mồ côi và người góa bụa của họ
  Vì tất cả đều vô đạo và gian ác,
   Mọi môi miệng đều nói điều ngu dại.
  Dù vậy cơn giận của Ngài vẫn không nguôi,
   Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.
  17Vì gian ác cháy như lửa,
   Thiêu nuốt cỏ gai lẫn bụi gai;
  Đốt cây cối rậm rạp trong rừng,
   Cuồn cuộn bốc lên thành trụ khói.
  18Vì cơn giận của CHÚA Vạn Quân,
   Đất bị thiêu đốt
  Và dân chúng sẽ như nhiên liệu đốt cháy
   Không ai thương tiếc anh em mình.
  19Chúng cướp giựt bên phải
   Nhưng vẫn đói,
  Chúng ăn nuốt bên trái
   Nhưng không no,
  Mỗi người ăn thịt người thân mình.
   20Ma-na-se nghịch Ép-ra-im, Ép-ra-im nghịch Ma-na-se;
   Rồi họ cùng nhau chống lại Giu-đa.
  Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi,
   Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.