Giới Thiệu

 Tiên tri Ê-xê-chi-ên sống lưu đày ở Ba-by-lôn trong thời gian trước và sau khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy phá vào năm 586 Trước Công Nguyên. Người rao truyền sứ điệp của mình cho cả người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn lẫn người ở tại Giê-ru-sa-lem.
 Sách Ê-xê-chi-ên gồm có sáu phần:
 Chúa kêu gọi Ê-xê-chi-ên làm tiên tri.
 Cảnh cáo dân chúng về những hình phạt của Chúa và về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem.
 Các hình phạt dành cho các nước đã áp bức dân Chúa.
 Lời an ủi dân Do Thái sau khi thành Giê-ru-sa-lem sụp đổ và lời hứa về một tương lai huy hoàng cho họ.
 Những lời tiên tri chống lại Gót.
 Sứ điệp về một đền thờ được phục hồi và một quốc gia được phục hồi.
 Ê-xê-chi-ên là một tiên tri đầy đức tin và trí tưởng tượng rất phong phú. Sứ điệp của ông là những khải tượng mang nhiều hình ảnh biểu tượng. Tiên tri Ê-xê-chi-ên nhấn mạnh đến sự đổi mới tấm lòng, phục hưng tâm linh cũng như trách nhiệm cá nhân về đời sống đạo đức của mỗi người. Ê-xê-chi-ên công bố sứ điệp hy vọng về một đời sống đổi mới cho nước Do Thái. Trong cương vị của một thầy tế lễ, Ê-xê-chi-ên cũng quan tâm đến đền thờ và sự thánh thiện.

Bố Cục

1. Sự kêu gọi của Ê-xê-chi-ên. 1:1–3:27
2. Sự hình phạt dân Do Thái. 4:1–24:27
3. Hình phạt trên các nước. 25:1–32:32
4. Dân Do Thái được phục hồi. 33:1–48:35