21

Thanh Gươm Của Chúa

1Lời của CHÚA phán với tôi: 2“Hỡi con người, hãy hướng mặt về phía Giê-ru-sa-lem, hãy giảng nghịch cùng thánh điện, hãy phán tiên tri chống lại đất Y-sơ-ra-ên. 3Hãy nói với đất Y-sơ-ra-ên: ‘CHÚA phán như vầy: Nầy, Ta đến phạt ngươi, Ta sẽ rút gươm ra khỏi vỏ và loại trừ người công chính lẫn kẻ gian ác giữa các ngươi. 4Bởi vì Ta sẽ loại trừ người công chính lẫn kẻ gian ác giữa các ngươi cho nên Ta sẽ rút gươm ra khỏi vỏ chống lại mọi người từ Nam chí Bắc. 5Mọi người sẽ biết rằng Ta, CHÚA sẽ rút gươm ra khỏi vỏ và sẽ không thu gươm lại nữa.’
6Còn ngươi, hỡi con người, hãy than thở với tấm lòng tan vỡ, hãy than thở cay đắng trước mắt chúng nó. 7Khi chúng nó hỏi ngươi: ‘Tại sao ông than thở?’ Hãy bảo chúng: ‘Tin tức đã đến. Mọi tấm lòng sẽ tan chảy; mọi bàn tay sẽ yếu đuối; mọi tâm thần sẽ ngất xỉu; mọi đầu gối bước đi run rẩy.’ CHÚA tuyên bố: Kìa, điều ấy đang đến và sẽ ứng nghiệm.”
8Lời của CHÚA phán với tôi: 9“Hỡi con người, hãy phán tiên tri, hãy phán, Chúa phán như vầy:
  ‘Lưỡi gươm, lưỡi gươm,
   Mài bén và đánh bóng loáng;
  10Để sát hại, mài bén để sát hại;
   Bóng loáng như ánh chớp.
 Chúng ta nên vui mừng chăng? Các ngươi đã coi thường cây trượng của con Ta và mọi cây roi.
  11Lưỡi gươm được đánh bóng,
   Được trao vào tay người ta;
  Lưỡi gươm được mài bén, được đánh bóng,
   Để trao vào tay kẻ giết người.
  12Hỡi con người, hãy khóc lóc, than van,
   Vì lưỡi gươm ấy dành cho dân Ta,
   Cho mọi kẻ lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên.
  Họ sẽ bị phó cho gươm giáo
   Cùng với dân Ta.
  Vậy hãy bày tỏ sự đau đớn tuyệt vọng.
13CHÚA Toàn Năng tuyên bố: Vì có một cuộc thử thách nhưng nếu các ngươi cũng coi thường cây roi, thì tai họa ấy sẽ không đến sao?’
  14Còn ngươi, hỡi con người, hãy phán tiên tri,
   Hãy vỗ tay;
  Gươm sẽ chém xuống hai,
   Ba lần;
  Lưỡi gươm giết chết,
   Lưỡi gươm tàn sát nhiều,
   Lưỡi gươm bao phủ chúng nó.
  15Cho nên những tấm lòng tan vỡ,
   Nhiều người ngã gục;
  Ta đã đặt gươm chém giết
   Tại mọi cổng.
  Ôi, lưỡi gươm được làm để chém như chớp nhoáng,
   Được đánh bóng để chém giết.
  16Hãy mài bén lên, chém bên phải,
   Tấn công bên trái;
   Bất cứ ở đâu lưỡi gươm hướng về.
  17Ta cũng sẽ vỗ tay,
   Ta sẽ thỏa cơn giận.
  Ta, CHÚA đã phán như vậy.”
18Lời của CHÚA phán cùng tôi: 19“Còn ngươi, hỡi con người, hãy vạch hai con đường cho gươm của vua Ba-by-lôn đến; cả hai sẽ đến từ cùng một nước. Hãy làm bảng chỉ đường ở mỗi đầu đường vào thành. 20Hãy vạch đường để gươm đến Ráp-ba của dân A-môn và vào Giu-đê, đến Giê-ru-sa-lem kiên cố. 21Vì vua Ba-by-lôn đứng ở ngã ba đường, ở đầu hai con đường để bói quẻ. Người xóc mũi tên để bói, cầu các thần, xem xét lá gan. 22Tay phải vua bói được quẻ về Giê-ru-sa-lem: hãy đặt chiến cụ phá thành, ra lệnh chém giết, reo hò chiến đấu, đặt chiến cụ phá các cổng thành, đắp mô, xây lũy bao vây. 23Nhưng trước mắt dân Giê-ru-sa-lem, quẻ bói dường như quẻ bói sai; họ đã có lời thề long trọng trung thành với người. Nhưng quẻ bói nhắc lại tội lỗi của họ khiến họ bị bắt làm tù binh.
24Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: ‘Vì các ngươi làm cho tội lỗi mình bị nhớ lại, sự vi phạm mình bị tỏ bày và người ta thấy rõ những tội lỗi các ngươi qua mọi hành động của các ngươi. Vì các ngươi đã nhớ lại, các ngươi sẽ bị bắt làm tù binh.
25Còn ngươi, hỡi hoàng tử xấu xa gian ác của Y-sơ-ra-ên, ngày của ngươi đã đến, thì giờ cho hình phạt cuối cùng. 26CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hãy cất mũ tế đi, lột bỏ vương miện; tình hình sẽ không như xưa nữa, cái gì thấp hãy nâng cao, cái gì cao hãy hạ thấp. 27Đổ nát, đổ nát, Ta sẽ làm đổ nát; điều này cũng sẽ không xảy ra nữa cho đến khi Đấng có quyền đoán xét đến, Ta sẽ ban cho người quyền đó.’
28Còn ngươi, hỡi con người, hãy phán tiên tri: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hãy nói về dân A-môn, về những điều đáng trách của chúng nó.
  Hãy nói: Lưỡi gươm,
   Lưỡi gươm đã được rút ra để sát hại;
  Được đánh bóng như ánh chớp
   Để ăn nuốt.
  29Vì chúng đã thấy những khải tượng sai,
   Coi những quẻ bói dối cho các ngươi;
  Chúng đặt các ngươi trên cổ
   Những kẻ xấu xa gian ác,
  Là kẻ mà ngày của chúng đã đến,
   Thì giờ cho hình phạt cuối cùng.
  30Hãy bỏ gươm vào vỏ,
   Là nơi ngươi được tạo ra,
  Là xứ sở gốc của ngươi,
   Ta sẽ đoán xét ngươi.
  31Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên ngươi,
   Ta sẽ thổi lửa thịnh nộ Ta trên ngươi,
  Ta sẽ trao ngươi vào tay những kẻ dã man,
   Chuyên hủy diệt.
  32Ngươi sẽ là nhiên liệu để đốt cháy,
   Máu ngươi sẽ đổ ở giữa xứ,
  Người ta sẽ không còn nhớ đến ngươi nữa
   Vì chính Ta, CHÚA đã phán như vậy.’ ”