Giới Thiệu

 Sách Ê-xơ-ra tiếp nối sách Sử Ký mô tả cuộc hồi hương từ Ba-by-lôn về Giê-ru-sa-lem của một nhóm người Do Thái để xây dựng lại đời sống và thờ phượng Đức Chúa Trời. Cuộc hồi hương được trình bày theo thứ tự như sau:
 1. Nhóm người Do Thái đầu tiên trở về Giê-ru-sa-lem do sắc lệnh của Si-ru, vua Ba-tư.
 2. Đền thờ được xây cất lại và cung hiến. Việc thờ phượng Đức Chúa Trời được tái lập tại Giê-ru-sa-lem.
 3. Sau đó, một nhóm người Do Thái khác trở về Giê-ru-sa-lem dưới sự lãnh đạo của Ê-xơ-ra, một giáo sư thông thạo Kinh Luật của Đức Chúa Trời. Ê-xơ-ra giúp dân chúng tái tổ chức đời sống tôn giáo và xã hội để gìn giữ những truyền thống tâm linh của Y-sơ-ra-ên.

Bố Cục

1. Cuộc hồi hương đầu tiên 1:1–2:70
2. Đền thờ được xây dựng trở lại và cung hiến 3:1–6:22
3. Ê-xơ-ra và nhóm người khác trở về 7:1–10:40