Giới Thiệu

 Phúc Âm Giăng trình bày Chúa Giê-su như là Lời Vĩnh Cửu của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta. Phúc Âm Giăng nói rõ, sách được viết ra để người đọc có thể tin rằng Chúa Giê-su chính là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời và nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế họ sẽ được đời sống vĩnh phúc.
 Sau phần giới thiệu trình bày Ngôi Lời chính là Chúa Giê-su, Giăng ghi lại những phép lạ chứng tỏ Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế đã được hứa từ xưa. Phần kế tiếp ghi chép những cuộc bàn luận giải thích những điều được khải thị qua các phép lạ. Giăng cũng trình bày thế nào sau một thời gian, một số người hiểu, tin và trở nên môn đệ của Chúa Giê-su trong khi đó một số khác lại chống đối Ngài. Phần sau của Phúc Âm Giăng nói nhiều đến mối liên hệ mật thiết giữa Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài; những lời giáo huấn tha thiết của Chúa cho các môn đệ trước khi Chúa chịu chết trên cây thập tự. Phần cuối của sách Phúc Âm Giăng ghi rõ vụ bắt, xử án, đóng đinh và sự phục sinh của Chúa Giê-su.
 Giăng nhấn mạnh đến sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu thế Giê-su như là một tặng phẩm mà loài người có thể nhận được ngay hiện tại. Ông trình bày sự sống vĩnh phúc qua những hình ảnh thông thường trong cuộc sống như bánh, nước, gió, ánh sáng, cây nho và bông trái v.v…

Bố Cục

1. Phần mở đầu 1:1-18
2. Giăng Báp-tít và các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su 1:19-51
3. Chức vụ của Chúa Giê-su 2:1–12:50
4. Những ngày cuối cùng tại Giê-ru-sa-lem 13:1–19:42
5. Sự phục sinh và xuất hiện của Chúa Giê-su 20:1-31
6. Phần kết thúc: sự xuất hiện của Chúa tại Ga-li-lê 21:1-25