Giới Thiệu

 Tiên tri Giê-rê-mi sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ bảy và đầu thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Trong cuộc đời phục vụ lâu dài của ông, ông cảnh cáo dân Do Thái về những tai họa sẽ xảy đến vì họ đã phạm tội và thờ thần tượng. Tiên tri Giê-rê-mi đã sống để thấy những lời tiên tri của ông ứng nghiệm khi nước Do Thái bị quân đội Ba-by-lôn tấn công, đền thờ bị phá hủy; vua cũng như dân chúng bị lưu đày sang Ba-by-lôn. Ông cũng tiên tri về cuộc hồi hương và sự phục hồi đất nước Do Thái.
 Sách Giê-rê-mi có thể chia làm các phần sau:
 1. Lời kêu gọi Giê-rê-mi.
 2. Các sứ điệp cho các vua Do Thái.
 3. Một số dữ kiện từ bản tự thuật của tiên tri Giê-rê-mi.
 4. Các sứ điệp của Chúa cho các nước khác.
 5. Bản phụ lục lịch sử về sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem và cuộc lưu đày sang Ba-by-lôn.
 Giê-rê-mi là một người nhiều tình cảm. Ông bày tỏ cảm xúc sâu xa và tranh đấu trong lòng rất nhiều khi phải tuyên bố những hình phạt của Chúa dành cho dân tộc ông. Tuy nhiên Lời Chúa như ngọn lửa, ông không thể nào giữ im lặng.
 Giê-rê-mi cũng nói đến một thời đại của giao ước mới, vào thời ấy con dân của Chúa sẽ có luật pháp của Chúa trong lòng, không cần thầy giáo dạy họ.

Bố Cục

1. Giê-rê-mi được kêu gọi 1:1-19
2. Các sứ điệp tiên tri trong thời một số vua 2:1–25:38
3. Các biến cố trong cuộc đời Giê-rê-mi 26:1–45:5
4. Lời tiên tri nghịch các nước 46:1–51:64
5. Giê-ru-sa-lem sụp đổ 52:1-34