13

Dải Thắt Lưng Bằng Vải Lanh

1CHÚA phán với tôi như vầy: “Con hãy đi mua một dải thắt lưng bằng vải lanh, quấn nó ngang lưng con, nhưng đừng ngâm nó trong nước.” 2Theo lời CHÚA truyền, tôi mua một dải thắt lưng và quấn nó ngang lưng tôi.
3CHÚA phán với tôi lần thứ nhì: 4“Con hãy lấy dải thắt lưng mà con đã mua và hiện đang quấn ngang lưng con, đem đến Phơ-rát và giấu nó tại đó, trong một kẽ đá.” 5Tôi đem dãi thắt lưng giấu tại Phơ-rát, y như lời CHÚA dặn bảo tôi.
6Sau đó một thời gian khá lâu, CHÚA phán với tôi: “Con hãy đến Phơ-rát lấy dải thắt lưng Ta đã bảo con giấu tại đó.” 7Vậy tôi đi đến Phơ-rát, đào dải thắt lưng lên khỏi nơi tôi đã chôn giấu nó. Nhưng dải thắt lưng đã mục nát, không dùng được nữa.
8CHÚA phán với tôi. 9CHÚA phán như vầy: “Ta cũng sẽ phá đổ sự kiêu ngạo của Giu-đa và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem như vậy. 10Dân gian ác này từ chối không chịu vâng lời Ta, sống theo lòng cứng cỏi mình, phụng sự và thờ lạy các thần khác; chúng sẽ giống như dải thắt lưng này, không dùng vào việc chi được nữa; 11vì như dải thắt lưng thắt sát vào lưng mỗi người thể nào, Ta cũng đã đem trọn nhà Y-sơ-ra-ên và trọn nhà Giu-đa thắt sát vào Ta thể ấy, để họ trở thành dân Ta, làm vinh danh Ta, ca ngợi Ta, và mang vinh quang về cho Ta, nhưng chúng không chịu vâng lời Ta.” Đấy là lời CHÚA. 12Con hãy nói lời ấy với chúng.

Bình Rượu

 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Mỗi bình rượu phải đổ đầy rượu.” Và khi chúng nói với con: “Lẽ nào chúng tôi không biết rõ mỗi bình rượu phải đổ đầy rượu?” 13Con hãy nói với chúng: CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ đổ rượu đầy miệng hết thảy dân cư đất này, các vua ngồi trên ngai Đa-vít, các thầy tế lễ, các tiên tri, và tất cả dân thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi chúng say nhừ. 14Và Ta sẽ đập bể chúng, đập người này vào người kia, cả cha lẫn con. Ta sẽ không nương tay, không tiếc nuối, không thương xót khi Ta hủy diệt chúng.”

Dân Giu-đa Phải Đi Đày

  15“Xin nghe đây, xin lắng tai,
   Đừng kiêu ngạo,
   Vì CHÚA đã phán!
   16Xin ông bà dâng vinh quang cho CHÚA, Đức Chúa Trời mình,
   Trước khi Ngài cho bóng tối phủ xuống,
  Trước khi chân ông bà vấp phải
   Các sườn núi vào lúc trời chạng vạng,
  Trước khi Ngài biến ánh sáng ông bà trông đợi
   Ra bóng tối tử vong dày đặc.
  17Nhưng nếu ông bà không chịu nghe,
   Trong nơi kín, tôi sẽ khóc
   Về sự kiêu ngạo của ông bà,
  Tôi sẽ khóc dầm dề,
   Nước mắt tôi chảy ràn rụa,
   Vì bầy chiên của CHÚA bị bắt đi.
  18Con hãy nói với vua và thái hậu:
   ‘Xin bước xuống khỏi ngai, ngồi dưới đất,
  Vì vương miện vinh quang
   Đã rơi khỏi đầu.
  19Các thành vùng Nê-ghép bị vây kín,
   Không ai giải vây.
  Toàn dân Giu-đa bị bắt đi đày,
   Không sót một ai.
  20Hãy ngước mắt lên nhìn
   Những kẻ đến từ phương bắc!
  Bầy chiên Ta giao cho ngươi,
   Ngươi tự hào về bầy chiên ấy, nó đầu rồi?
  21Ngươi sẽ nói gì khi những kẻ ngươi từng dạy dỗ,
   Từng là bạn tin cẩn của ngươi,
  Được đặt lên thống trị ngươi?
   Lẽ nào ngươi không đau đớn quặn thắt như sản phụ chuyển dạ?’
  22Và khi ngươi tự hỏi:
   ‘Tại sao điều này xảy đến cho tôi?’
  Chính vì tội ác ngươi nặng nề
   Mà chúng lột váy ngươi,
   Và cưỡng hiếp ngươi vằm giập.
  23Người Ê-thi-ô-bi có đổi được mầu da,
   Con beo có đổi được đốm nó không?
  Các ngươi cũng vậy, đã quen làm ác,
   Có thể nào làm lành được?
  24Vì thế, Ta sẽ rải tung các ngươi ra như trấu
   Bay trước gió sa mạc.”
  25CHÚA phán:
  “Đây là số phận của ngươi,
   Phần Ta lường riêng ra cho ngươi.
  Vì ngươi đã quên Ta,
   Và tin cậy các thần giả,
  26Chính Ta sẽ lột tung váy ngươi ra, phủ lên mặt ngươi,
   Và phơi trần sự lõa lồ ngươi.
  27Ta đã nhìn thấy việc làm gớm ghiếc của ngươi:
   Ngươi ngoại tình, sàm sỡ như ngựa hí khi động dục,
  Bán dâm bừa bãi
   Trên các đồi, nơi đồng nội.
  Khốn cho ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem,
   Ngươi không chịu tẩy sạch cho đến khi nào?”