14

Hạn Hán

1Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi về nạn hạn hán.
  2Giu-đa tang tóc,
   Các thành phố tiêu điều,
  Dân chúng mặc mầu u tối, cúi rạp xuống đất,
   Tiếng kêu ai oán vang lên từ thành Giê-ru-sa-lem.
  3Các nhà quyền quý sai đầy tớ đi xách nước,
   Chúng ra ao hồ, nhưng không có nước,
   Bình không quay về;
  Các nhà quyền quý xấu hổ,
   Nhục nhã,
   Trùm đầu lại.
  4Đất kinh hoàng vì thu hoạch hiếm hoi,
   Vì trong xứ không có mưa.
  Các nông dân xấu hổ
   Trùm đầu lại.
  5Ngay cả nai cái phải đẻ con ngoài đồng trống,
   Rồi bỏ đi,
   Vì thiếu cỏ cây.
  6Lừa rừng đứng sững trên các gò trọc,
   Thở hổn hển như chó rừng,
  Mắt chúng đờ dần,
   Vì thiếu cỏ cây.

Dân Chúng Cầu Khẩn

  7Lạy CHÚA, dù tội ác chúng con có làm chứng nghịch lại chúng con,
   Xin Ngài ra tay hành động vì danh Ngài!
  Thật chúng con bội bạc quá nhiều,
   Chúng con có phạm tội cùng Ngài.
  8Lạy CHÚA, Nguồn Hy Vọng của Y-sơ-ra-ên,
   Là Đấng giải cứu trong thời hoạn nạn,
  Tại sao Ngài trở thành như ngoại kiều ở trong xứ,
   Như lữ khách trọ qua đêm?
  9Tại sao Ngài lại giống như một người bị tấn công đột ngột,
   Một chiến sĩ dũng cảm không giải cứu được ai?
  Nhưng, lạy CHÚA, Ngài vẫn ở giữa chúng con,
   Chúng con mang danh Ngài,
   Xin đừng lìa bỏ chúng con!

CHÚA Đáp Lời

10CHÚA phán về dân này như vầy:
  “Chúng nó ưa đi rong như thế,
   Không biết kiềm chế mình,
  Nên CHÚA không tiếp nhận chúng.
   Bây giờ, Ngài nhớ lại tội ác chúng,
   Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi chúng.”
11CHÚA phán với tôi: “Con đừng cầu phúc lành cho dân này. 12Ngay cả khi chúng kiêng ăn, Ta cũng chẳng nghe tiếng chúng kêu xin. Ngay cả khi chúng dâng tế lễ toàn thiêu và tế lễ chay, Ta cũng không đoái nhận chúng. Nhưng Ta sẽ tiêu diệt chúng bằng gươm đao, đói kém và ôn dịch.”
13Tôi thưa: “Ôi, lạy CHÚA, các tiên tri luôn nói với chúng: ‘Các ngươi sẽ không nhìn thấy gươm đao, cũng chẳng gặp đói kém, vì Ta sẽ ban cho các ngươi bình an vững bền tại nơi này.’ ”
14Nhưng CHÚA phán với tôi: “Các tiên tri ấy đã nhân danh Ta nói lời dối gạt. Ta chẳng từng sai chúng, chẳng truyền lệnh, cũng chẳng phán với chúng. Chúng đã nói cho các ngươi một khải tượng bịa đặt, một lời bói toán hão huyền, những lời dối gạt tự chúng suy ra.” 15Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Về phần các tiên tri đã nhân danh Ta nói tiên tri dù Ta chẳng hề sai chúng, và chúng đã nói: ‘Gươm đao và đói kém sẽ không xảy ra trong đất này,’ chính các tiên tri ấy sẽ chết vì gươm đao và đói kém. 16Còn những người đã nghe chúng nói tiên tri cũng sẽ cùng vợ, con trai, và con gái mình chết vì đói kém và gươm đao. Xác chúng nó sẽ bị ném la liệt ngoài đường phố Giê-ru-sa-lem, không ai chôn cất. Ta sẽ khiến tội ác chúng đổ lại trên đầu chúng.”

Giê-rê-mi Than Khóc

17Con hãy nói lời ấy với chúng.
  Xin cho mắt tôi trào lệ
   Đêm ngày không ngưng,
  Vì dân tôi, trinh nữ của tôi,
   Phải đổ nát tan hoang,
   Nàng bị thương tích trầm trọng,
   Không thể chữa lành.
  18Nếu tôi ra ngoài đồng trống,
   Kìa là thây người ngã vì gươm đao!
  Nếu tôi vào trong thành phố,
   Kìa là nạn nhân của đói kém!
  Cả tiên tri lẫn thầy tế lễ tiếp tục hành nghề dạo
   Đến vùng đất họ chưa hề biết.

Dân Chúng Cầu Khẩn

  19Lẽ nào Ngài từ bỏ hẳn Giu-đa?
   Lẽ nào lòng Ngài gớm ghét Si-ôn?
  Sao Ngài lại đánh chúng con
   Đến nỗi không thể chữa lành?
  Chúng con trông được an ninh, thịnh vượng,
   Nhưng chẳng gặp điều lành.
  Chúng con trông được chữa lành,
   Nhưng lại bị khủng bố!
  20Lạy CHÚA, chúng con xin nhận tội, tội gian ác của chúng con,
   Tội ác của tổ phụ chúng con.
   Thật chúng con có phạm tội với Ngài.
  21Vì danh Ngài, xin đừng coi thường,
   Xin đừng khinh rẻ ngai vinh quang của Ngài.
  Xin Ngài nhớ lại, xin đừng hủy bỏ giao ước
   Ngài đã lập với chúng con.
  22Trong các thần rỗng tuếch của các dân, có thần nào làm cho mưa rơi được không?
   Bầu trời có thể nào tự nó cho mưa sa xuống không?
  Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng con, chỉ có Ngài thôi!
   Chúng con trông mong vào Ngài,
   Vì chính Ngài làm nên mọi điều ấy.