47

Lời Tiên Tri Về Dân Phi-li-tin

1CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi về dân Phi-li-tin trước khi Pha-ra-ôn tiến đánh Ga-xa.
2CHÚA phán như vầy:
  “Kìa, nước dâng lên từ phương Bắc,
   Biến thành dòng sông tuôn tràn,
  Tràn ngập đất nước và sản vật của đất,
   Các thành phố và dân cư trong thành.
  Dân chúng sẽ kêu gào,
   Mọi dân cư trong nước đều than khóc.
  3Nghe tiếng vó ngựa chiến đập thình thịch,
   Xe ngựa chạy ào ào,
   Bánh xe lăn rầm rầm,
  Cha mẹ kinh hoàng bủn rủn tay chân,
   Không quay lại giúp đỡ con cái.
  4Vì đã đến ngày
   Hủy diệt hết thảy dân Phi-li-tin,
  Diệt trừ mọi người sống sót
   Có thể cứu giúp được từ thành Ty-rơ và Si-đôn.
  CHÚA sẽ hủy diệt dân Phi-li-tin,
   Dân sót lại từ đảo Cáp-tô.
  5Dân Ga-xa cạo đầu chịu tang,
   Dân Ách-ca-lôn nín lặng.
  Hỡi dân sót lại vùng đồng bằng,
   Các ngươi tự rạch cắt mình cho đến khi nào?
  6Ôi, gươm của CHÚA,
   Ngươi không chịu nghỉ yên cho đến bao giờ?
  Hãy rút về trong vỏ,
   Nằm yên, không động đậy!
  7Làm thế nào nó nghỉ yên được,
   Khi CHÚA đã truyền dặn nó,
  Khi Ngài đã giao cho nó nhiệm vụ
   Hình phạt Ách-ca-lôn và miền duyên hải?”