Giới Thiệu

 Tiên tri Giô-ên ít được biết đến nhiều và rõ ràng, tuy nhiên rất có thể ông sống vào thời đế quốc Ba-tư vào khoảng thế kỷ thứ năm hay thứ tư trước Công Nguyên.
 Tiên tri Giô-ên mô tả tai họa cào cào và nạn hạn hán tại vùng Pha-lê-tin. Qua những biến cố này ông thấy dấu hiệu của Ngày của Chúa, là thời gian Chúa trừng phạt những kẻ chống lại ý chỉ công chính của Ngài. Tiên tri kêu gọi dân chúng hãy ăn năn cũng như công bố lời hứa ban phước và phục hồi dân Chúa. Cũng trong sách tiên tri này Chúa hứa sẽ ban Đức Thánh Linh xuống trên mọi con dân Ngài, đàn ông, đàn bà, người trẻ, kẻ già.

Bố Cục

1. Tai họa cào cào 1:1–2:17
2. Lời hứa phục hồi 2:18-27
3. Ngày của Chúa 2:28–3:21