Giới Thiệu

 Sách Gióp là sách nói về một người thiện bị tai họa. Trong ba phần sách kế tiếp, sách ghi lại những cuộc đối thoại giữa Gióp và các người bạn của ông về tai họa này. Cuối cùng chính Đức Chúa Trời xuất hiện cùng Gióp.
 Các bạn của Gióp giải thích tai họa theo quan điểm tôn giáo thông thường. Vì Đức Chúa Trời luôn luôn thưởng cho người thiện và phạt kẻ ác vì thế Gióp phải là người đã phạm tội. Nhưng đối với Gióp, điều giải thích này quá đơn sơ; ông không xứng đáng bị tai họa nặng nề như vậy vì ông là người công chính và thiện. Gióp không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép tại họa như thế xảy ra cho ông; ông chất vấn Đức Chúa Trời. Gióp không mất niềm tin nơi Đức Chúa Trời nhưng ông mong được xét công bình và nhận lại vinh dự của một người thiện.
 Đức Chúa Trời không trả lời các câu hỏi của Gióp nhưng Ngài đáp ứng lại đức tin của ông bằng hình ảnh về quyền năng và sự khôn ngoan thiêng liêng của Ngài. Bấy giờ Gióp ý thức rõ Đức Chúa Trời là khôn ngoan và vĩ đại; ông ăn năn về những lời giận dữ mình đã nói.
 Phần kết của sách nói đến sự phục hồi của Gióp. Ông được thịnh vượng hơn cả trước. Đức Chúa Trời trách các bạn của Gióp vì không hiểu sự đau khổ Gióp chịu. Chỉ có Gióp hiểu nổi sự vĩ đại và khôn ngoan tuyệt đối của Đức Chúa Trời.

Bố Cục

1. Mở đầu 1:1–2:13
2. Gióp và các bạn 3:1–31:40
  a. Gióp than phiền 3:1-26
  b. Cuộc đối thoại thứ nhất 4:1–14:22
  c. Cuộc đối thoại thứ hai 15:1–21:34
  d. Cuộc đối thoại thứ ba 22:1–27:23
  e. Sự khôn ngoan được ca ngợi 28:1-28
  f. Lời tuyên bố cuối cùng của Gióp 29:1–31:40
3. Bài nói chuyện của Ê-li-hu 32:1–37:24
4. Chúa đáp lời Gióp 38:1–42:6
5. Kết luận 42:7-17