23

Gióp Ao Ước Được Trình Bày Nỗi Lòng Với Chúa

  1Gióp đáp lời:
  2Ngay bây giờ tôi vẫn còn chống nghịch than van,
   Tay đè trên tôi vẫn nặng mặc tiếng tôi rên xiết.
  3Ước gì tôi biết nơi nào tìm gặp Chúa,
   Tôi sẽ đến chầu trước tòa Ngài.
  4Tôi sẽ trình lên Ngài trường hợp tôi,
   Miệng tôi sẽ thưa cặn kẽ các lý lẽ.
  5Tôi sẽ biết những lời Ngài đáp lại,
   Tôi sẽ hiểu những điều Ngài dạy.
  6Lẽ nào Ngài đem quyền năng lớn lao ra tranh luận với tôi?
   Không đâu! Ngài sẽ lắng nghe tôi.
  7Nơi tòa Ngài, người công chính được phép trình bày,
   Và Đấng xét xử tôi sẽ tuyên bố tôi vĩnh viễn trắng án.

Gióp Trung Tín Sống Theo Lời Chúa Dạy

  8Kìa, tôi đi tới trước, nhưng Ngài không có ở đó,
   Tôi đi lui về phía sau, cũng chẳng thấy Ngài.
  9Ngài làm việc bên tả, tôi cũng không gặp Ngài,
   Ngài quay sang bên hữu, tôi cũng chẳng thấy được Ngài.
  10Nhưng Chúa biết con đường tôi đi,
   Khi Ngài rèn luyện tôi, tôi sẽ ra như vàng.
  11Chân tôi bám sát theo bước Ngài,
   Tôi giữ theo đường Ngài, không rẽ lối.
  12Tôi không rời bỏ mạng lịnh từ môi Ngài,
   Lời từ miệng Ngài, tôi giấu kín trong lòng.

Đức Chúa Trời Hành Động Theo Ý Muốn Ngài

  13Nhưng Ngài một dạ chẳng dời, ai dám lay chuyển Ngài?
   Ngài đã quyết thi hành.
  14Vì Ngài sẽ làm trọn ý Ngài định cho tôi,
   Và nhiều ý định tương tự.
  15Do đó, tôi kinh hãi trước mặt Ngài,
   Càng nghĩ đến, tôi càng khiếp sợ.
  16Đức Chúa Trời làm tôi bủn rủn,
   Đấng Toàn Năng khiến tôi hãi hùng.
  17Vì tôi bị tối tăm bao phủ,
   Bóng đêm dày đặc phủ kín mặt tôi.