25

Đức Chúa Trời Vĩ Đại Toàn Năng

  1Binh-đát, người Su-a, đáp:
  2Ngài cầm quyền thống trị, và đáng kính sợ,
   Thiết lập hòa bình trên trời cao.
  3Đội quân Ngài, nào ai đếm được?
   Nào ai thoát khỏi ánh sáng Ngài?
  4Thế thì người phàm làm sao được Đức Chúa Trời kể là công chính?
   Con người sinh ra từ người nữ làm sao được Ngài kể là trong sạch?
  5Nếu ngay cả mặt trăng cũng không sáng đủ,
   Các ngôi sao cũng không tinh đủ dưới mắt Ngài,
  6Huống chi người phàm, loài dòi bọ,
   Và con cái người, chỉ là giống côn trùng?