32

Lời Phát Biểu Của Ê-li-hu

1Ba người nầy cũng ngưng, không đáp lời Gióp, vì ông tự cho mình là người công chính. 2Nhưng Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, dòng họ Ram, nổi giận. Ông giận Gióp vì Gióp tự cho mình công chính thay vì tôn Đức Chúa Trời công chính. 3Ông cũng giận ba bạn của Gióp vì họ không thể đáp lời, chỉ buộc tội Gióp thôi. 4Vì ba bạn kia đều cao tuổi hơn ông, nên Ê-li-hu chờ dịp đáp lời Gióp. 5Nhưng khi thấy ba bạn không ai đáp lời chi nữa, Ê-li-hu nổi giận.

Ê-li-hu Biện Minh Cho Quyền Phát Biểu Của Mình

6Bấy giờ Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, lên tiếng:
  Tôi còn trẻ,
   Các anh cao tuổi hơn tôi,
  Nên tôi rụt rè sợ sệt,
   Không dám tỏ bày thiển ý.
  7Tôi tự nghĩ: “Những người cao tuổi cần phải nói,
   Các bậc lão thành cần chia sẻ khôn ngoan.”
  8Nhưng chính Thần linh của Đức Chúa Trời ở trong người,
   Chính hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho người sự khôn sáng.
  9Sống nhiều năm chưa chắc đã khôn,
   Các bậc lão thành chưa hẳn biết điều phải.
  10Vậy nên, xin các anh lắng nghe tôi,
   Chính tôi đây xin tỏ bày thiển ý.

Ê-li-hu Trách Các Bạn Không Biết Đáp Lời Gióp

  11Này, tôi chờ đợi lời các anh phát biểu,
   Lắng tai nghe các anh tỏ điều thông sáng,
  Trong khi các anh cân nhắc từng lời.
   12Tôi chú tâm nghe các anh trình bày,
  Nhưng không một ai trong các anh bác bỏ được luận điệu của Gióp,
   Không một ai tranh luận nổi với ông.
  13Xin các anh thận trọng, đừng vội nói: “Chúng tôi tìm được sự khôn ngoan!”
   Chính Đức Chúa Trời sẽ bài bác luận điệu của Gióp, loài người không làm nổi.
  14Gióp lý luận không nhắm thẳng vào tôi,
   Nên tôi cũng không dùng lý lẽ các anh mà đáp lại.

Ê-li-hu Phải Nói Ra Điều Ấm Ức Trong Lòng

  15Họ sững người, không đáp nên lời,
   Mọi lý lẽ cao bay xa chạy.
  16Lẽ nào tôi phải đợi chờ, khi họ đã ngưng nói,
   Khi họ đứng sững, không đáp nên lời?
  17Tôi đây cũng sẽ dự phần đáp lời Gióp,
   Tôi cũng xin tỏ bày thiển ý.
  18Tôi đầy ắp những lời
   Tâm linh tôi giục tôi phải nói ra.
  19Lòng tôi như rượu lên men, không ngõ thoát hơi,
   Sẵn sàng vỡ tung như bầu rượu mới.
  20Xin cho tôi nói để lòng vơi nhẹ,
   Xin cho tôi mở miệng đáp lời.
  21Tôi sẽ không thiên vị,
   Không tâng bốc người nào.
  22Vì tôi không hề biết tâng bốc;
   Nếu có, Đấng Tạo dựng tôi ắt sẽ diệt tôi ngay!