34

Ê-li-hu Trách Các Bạn Của Gióp Thiếu Khôn Ngoan

  1Ê-li-hu nói tiếp:
  2Các anh tự cho mình là khôn ngoan, xin nghe lời tôi,
   Các anh tưởng mình hiểu biết nhiều, xin lắng tai nghe tôi nói.
  3Vì tai biết phân biệt lời nói,
   Như miệng nếm thức ăn.
  4Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu trường hợp của Gióp,
   Chọn điều gì phải, quyết định điều gì tốt.

Ê-li-hu Trách Gióp Tự Xưng Mình Vô Tội

  5Vì Gióp nói: “Tôi vô tội,
   Nhưng Đức Chúa Trời từ chối xét lẽ công bình cho tôi.
  6Tôi sẽ nói dối nếu tôi chấp nhận mình có lỗi,
   Vết thương tôi vô phương cứu chữa, dù tôi vô tội.”
  7Có ai giống như Gióp,
   Buông lời nhạo báng như thể uống nước lã,
  8Nhập bọn với phường lưu manh,
   Đồng hành với bọn gian ác?
  9Vì Gióp nói: “Loài người chẳng được lợi gì
   Khi tìm vui thỏa trong Đức Chúa Trời.”

Ê-li-hu Xưng Nhận Đức Chúa Trời Công Bình

  10Nhưng các anh là người thông sáng, hãy nghe tôi:
   Đức Chúa Trời không thể làm điều ác,
   Đấng Toàn Năng không thể làm điều bất công.
  11Ngài báo trả loài người tùy việc họ làm,
   Đối xử với mọi người tùy cách ăn nết ở.
  12Thật Đức Chúa Trời không hề làm điều ác,
   Đấng Toàn Năng không hề bẻ cong lẽ phải.
  13Ai ủy thác cho Ngài việc cai quản địa cầu?
   Ai giao cho Ngài trọng trách điều khiển cả thế giới?
  14Nếu Ngài quyết định làm,
   Nếu Ngài thu hồi thần linh và sinh khí của Ngài,
  15Mọi loài xác thịt sẽ chết ngay tức khắc,
   Và loài người trở về với đất bụi.

Ê-li-hu Xưng Nhận Đức Chúa Trời Không Thiên Vị Và Toàn Tri

  16Nếu anh thông sáng, xin anh nghe điều này,
   Xin lắng tai nghe lời tôi nói.
  17Người ghét sự công bình làm sao cai trị được?
   Anh dám lên án Đấng công chính quyền năng sao?
  18Đức Chúa Trời nghiêm trách vua: “Đồ vô dụng!”
   Và các nhà lãnh đạo: “Phường gian ác!”
  19Ngài không thiên vị hàng vương giả,
   Cũng không trọng người giàu hơn kẻ nghèo,
   Vì tất cả đều do tay Ngài tạo dựng.
  20Bất ngờ họ chết giữa đêm khuya,
   Họ co giật rồi qua đời,
   Các kẻ quyền thế cũng bị cất đi, không do tay người.
  21Mắt Ngài xem xét đường lối loài người,
   Ngài nhìn thấy mọi bước họ đi.
  22Tối tăm mù mịt hoặc bóng đêm dày đặc
   Cũng không cho bọn làm ác ẩn náu.
  23Đức Chúa Trời không cần định thời hạn
   Cho loài người chịu phán xét trước mặt Ngài.
  24Ngài đập tan bọn quyền thế không cần điều tra,
   Rồi lập người khác thế vào.
  25Vì Ngài biết rõ công việc chúng làm,
   Ban đêm qua đi, và chúng bị chà nát.
  26Ngài đánh chúng cùng với phường gian ác,
   Nơi mọi người xem thấy,
  27Vì chúng quay đi, không theo Ngài,
   Không quan tâm đến đường lối Ngài,
  28Làm cho kẻ nghèo kêu than đến Chúa,
   Và Ngài nghe kẻ khốn cùng kêu van.
  29Khi Ngài im lặng, ai dám chỉ trích Ngài?
   Khi Ngài ẩn mặt, ai có thể nhìn thấy Ngài?
  Ngài chăm sóc từng dân tộc, từng người,
   30Không cho kẻ vô đạo cầm quyền,
   Không cho bọn gài bẫy dân thống trị.

Ê-li-hu Kêu Gọi Gióp Ăn Năn

  31Có ai từng thưa với Đức Chúa Trời:
   “Con đã chịu hình phạt, không dám phạm tội nữa.
  32Xin Chúa chỉ dạy con điều gì con chưa thấy.
   Nếu con có làm ác, con xin từ, không làm nữa?”
  33Theo ý anh, Ngài có nên báo trả người đó không?
   Nhưng anh đã chống đối điều Ngài làm!
  Chính anh phải quyết định, chẳng phải tôi.
   Điều gì anh biết, xin anh nói ra.
  34Những người thông sáng sẽ nói với tôi,
   Người khôn ngoan nghe tôi cũng sẽ nói:
  35“Gióp nói thiếu hiểu biết,
   Lời nói người vô nghĩa.”
  36Ước gì Gióp bị xét xử tường tận,
   Vì anh đối đáp như phường gian ác.
  37Anh đã phạm tội lại thêm nổi loạn,
   Nhạo báng Đức Chúa Trời ngay giữa chúng ta,
   Nói quá nhiều những lời phạm thượng.